ZVUČNI ZAPIS

BONDETOVI (nova kuća)

Va gornjoj, novejoj kućice su 1925. al 1926. leta živeli ki mesec Rusi emigranti. Bilo ih je sedan, osan, se mladići – tu su skupa živeli, sami sebe kuhali, a večer bi pred vrati sedeli i jako lepo kantali. Mej njimi se jako čul visok tenor Leonida, a oni drugi su ga složno kumpanjali va kante. Bili su tu i dva brata, toliko spodobni jedan drugemu, kod da su dvojki, a morda su i bili. Jedan od njih se j’ vrtel okol Milojki Dorinine, puno su puti ćakulali pred Turčićevemi. Si su ti Rusi jako dobro vežbali va sokolane, ka je va to vreme bila pul Lukoveh va fonde. Si bi se po nedeje obukli va njihe, carske monturi – črjene brageše, škornje, kaftan kavkaski s patronami na prseh, šubari na glave z črjenen dnon i srebrnen križon preko tega – bi prišli na velu mašu i stali va red pul Tinčeve klupi. Kad je pop zdigal monštrancu si bi stali aptak, nikad nisu kleknuli.
Pasal je ki mesec pa su se razašli, najviše ih je šlo va financeri. Posebe je š njimi bil i jedan njih pukovnik, kega su si jako štimali, ma on ni š njimi pul Bondetoveh bival. Tako je posebe živel z ženun i z dvoje dece jedan kapitan od teh Rus, zval se Bočagov. Stareji njegov sin je hodil s manun va školu pul Pepića Picigeri va II al III razred, se zval Lav. Bivali su pul Kumeta pod Crekvun.
Kašneje je va toj Bondetovoj kućice živel Eduard Burger, samo ča se j’ oženil z jenun z Slavonije al Srema, ka je delala na pošte, ma nisu va toj kuće dugo ostali. Su se preselili va Rečanićevu kuću pul Voltice.

Tako, do ovde su zapisane se kuće ke su va graskeh zidinah. Sad bi poć Predgrad i Dukićen.