ZVUČNI ZAPIS

DIRAČIĆEVA KUĆA – TRANSKRIPT

Bi se malo vrnut nazad na placu da ne bi ka kuća ostala va stran, moglo bi se preskočit, pozabit.
Tu je na place vela Diračićeva kuća na dva poda. Doleka je manja butiga va koj je prodaval Matić Franin ono ča i prej tega va kažote pred Šundrićeven vrton. Va drugoj još manjoj butige, va ku su vrata z sali, je delal postoli Ivić Pilepić, ki je raneje vadil za postolara i pokle delal kod lavorant pul Daneta Brozovića, kad se ovisti preselil va Grosmanovu kuću, ku je kupil. Pul tega Ivića smo radi sedeli po vakanceh i gledali kako dela. Vredan i žvelt va svojen dele umel je strorit kakovi ćeš postoli, na klinci i na punti i kakovega god ćeš kolora. Gledajuć kako dela i pitajuć za ovo al za ono, zač tako zač ovako, i ja san pul njega puno navadil, pa mi je ta škola dobro prišla za vreme okupacije, ovde va Srbije. Delal san obuću za se, a puno san pari obući storil od špaga (espadrile) za ženske, svojoj žene, pa jenemu Bugarinu, oficiru na straže pul štriki Zaječar – Paraćin. Vrag ga zel, boje j’ bilo storit njemu, nego mu reć neću! I danas još puno tega, ča san od Ivića navadil, pride dobro kad kupujen, a ki put i kad popravin ča na postoleh, sebe i žene.
Na prven pode je bivala Frana Banica z Matićen od Tuhtani i sinon Milovanon. Već san zapisal ča su delali i kako su se mučili za živet, pa tako i sada va ovoj kuće.
Na drugen pode je pak živela dovica Jenka (Eugenija) Jelušić Leletova, reje bi rekli Hedvigova po pokojnen muže. Hćeri Marica, Hedviga i Ljubica su finile za učiteljice va Grade. Mat Jenka je let i let bila čistačica va Učiteljskoj škole, dokle je ova škola bila va Dome, kade je Jenka s hćerami i bivala, a šla je va penžijon kad se ova škola uselila va palac pod Forticun i kad se morala preselit na drugi pod Diračićeven. Ovo ime za kuću se reje čulo, više se moglo čut Lukovi, al Lukoven, za sen ten ča se tako reklo i za oneh va kuće zdola Loži. Od tega Diračića, svojni bogatega i poznatega trgovca va Grade, je tu kuću reditala Pepina Lukova Jelušić, dovica, a ka je bila z Reki od familiji Milneršić, sestra Gajetana Milneršića, učitelja ki je vodil zbor „Istarske vili“. Na ki mod je to reditala ne znan.