ZVUČNI ZAPIS

URETINI – TRANSKRIPT

Ne gremo sada zdolun na Belveder nego ćemo pasat pul Maretineh za čagod zapisat od tri kuće: Uretini, Funtinovi i kuća babi Mimice. Tu jako ne poznan, nisan ni bil va teh kućah, ma ću zapisat ča se more.
Pul Uretineh je živela Jenka (Eugenija) s hćerun Jerkun (Ljerka), ka je, kad je narasla bila fanjska i lepahna malica, pa se j’ puno njih okol nje vrtelo, ja ma ju nijedan ni pital bi ga zela. Čekala je tako i čekala pa se je va vreme pasane okupacije oženila za Talijana, bil je nekakova šarža pul fašist, mi je povedala da je imel titulu „dotore“, morda doktor prava, pa kad su Talijani kapitulirali šla je š njen va Veronu va Italiju i tamo živela. Muž njoj je zgleda bil „fucilato“ od partizani, ona je pokle dobila od governa penžijon i danas žive va Verone s hćerun ka se zove Karmen.