ZVUČNI ZAPIS

BOŽINOVI – TRANSKRIPT

Predgradon najprej, na desnu stran, pride vela kuća: Božinovi. Povedalo se j’ da je to bila prva kuća, zidana zdavna zvani graskeh zidin, ni morda bila takova kako danas zgleda zvani, aš ju je siguro neč predelal, storil na njoj veće poneštri i veli balkon, dole va fonde prostor za butigu – stari Božina, za kega se povedalo da je puno let navigal i doma prišal pun beči. Oprl je oštariju, ma ni imel prostora za tanci, pa je kupil Martićevu kuću va Pelineh, predelal ju i tamo storil salon za tanac. Ni s ten ni bil zadovoljan pa je na ovu kuću Predgradon dozidal zada, pod Belčevemi, veli salon i tako j’ ostalo do nekoliko let pokla prvega rata. Va vreme, ko zapisujen su na prven pode bivale: mat Alba, dovica, s hćerun Emicun. Ta Alba je bila od Belčeveh, a bila je druga žena Božine (Rubeša), prva mu je bila od Rošotoveh, od ke su dve hćeri Marija i Klementina već bile oženjene i živele va kuće pul Burkušoveh, saka na svojen pode.
Tončić (Ante) Rubeša Božinov je finil 1913. leta za učitelja doma va Grade, njegov brat Šandro (Aleksandar) pak 1917. leta, ma je ovisti vaje dobil mesto nekade va Slavonije, al va Vojvodine, oženil se tamo i jako slabo doma prihajal. Kade je Tončić bil do 1921. leta ne znan, neč malo je bil na dva puta va Grade, a 1922. leta je prišal va Građansku školu, ka je kod novo neč bila oprta va Grade za produžit školovanje, je va njoj bil upravitelj, a š njen je već delala i žena Marica (Jurdana od Komodani). Tončić i žena su bivali na drugen pode. Tu su se rodila i deca: hćer i kašneje sin Slobodan. Pokle su predelali i salon za bivat va njen, na ken su kontra Šćitaroven oprli veće poneštri.
Tončić je puno tega storil za školu va koj je delal, on je i prvi uredil da se škola opre va dele kaštela kade su nekada hodile školu ženske školanki. Nagovoril je puno učitelji z Grada da gredu dalje va školi, da fine VPŠ, ča je onda bilo potrebno da bi ostali va građanskoj škole i doma, je va tu školu hodilo puno dece z obeh stran kunfina se do 1925. leta, kada su fašisti zabranili školanon poć semo. Saki čas je to vreme tekal va Zagreb ča pribavit za ov naš kantun SHS, va ken su ljudi morali živet kod va jenen mišnjake, zaprti, još malo, od seh stran s kunfinon kontra Italije. Z Nandoton Frdulun je prvi počel politikat po Grade i po Kastavšćine, je prihajal Svetozar Pribičević i držal govor pod Ložun, su grajani počeli se zanimat za SDS i postajat člani te stranke, ma na Vanjšćine je šlo drugačije. Tamo su se više obrnjali HSS, Radićevoj stranke, dokle ni ubijen, pokle pak stranke ka je bila zabranjena i gonjena, ma se va pasanen rate videlo koliko je imela utjecaj na ljudi, a to je govoril broj ki su šli va šumu.
Tončić je bil ko leto profesor va Učiteljskoj škole. Domaći čovek ki je s nami po domaću umel, nisi mu mogal reć ne moren, a kamo neću. Ni bilo pul njega pretit z slabemi ocenami, ni z ukori, si rad delal svoje delo kod školan, nan je govoril da prez školi se ne moremo zivuć z ovega našega kantuna, a prez znanja se ne more poć po svete. Jeno leto, o vakanceh smo š njen pripravili zabavu va salone Učiteljske školi, a pokle smo z isten programon šli va Delnice i Srpske Moravice. Ni ostal dugo s nami, su ga premestili va Gospić, va Karlovac neko vreme, va Senj, tako se onda delalo z ljudi keh se režim bal, al su mu se bili ča zamerili, a za zamerit se ni trebalo puno.