ZVUČNI ZAPIS

KUĆA AVOKATA REČANIĆA – TRANSKRIPT

Po išteseh skalineh, po keh se gre goreka kade su bivali Ludvikovi se gre na desnu stran na pod kući ka se  za Ludvikovu drži, a ku su zvali Rečanićeva aš je i bila avokatu Franje Jelušiću Rečaniću. Na dolnji pod te kuće se j´s kontradi šlo i to dvoja vrata – portijeri, jene za poć kade se bivalo i jene za poć va butigu na kantune, va koj je neko vreme Šandro Rolih držal krojačiju, dokle ni se preselil va kuću ku j’kupil pod Lokvinun va Pelineh.

Va toj kuće je bival Petar Juretić, općinski blagajnik z ženun i hćerun Brankun, pokle pak Burger z ženun i materun, za drugi fitovali ne znan. Ta kuća ima od strani Pelin na gornjen pode hićen vanka jedan pokriven skod.

Tako smo prišli va glavnu grasku kontradu, ka se zvala Spinčićeva ulica, a i danas njoj je tako ime.   Va njoj je nekoliko kuć z drugu stran kuć, ke smo pomenuli. Ćemo obać te kući, pa one okol Lokvini i na kraje one ke su z jene strani nagnjene na graski zid  na ken je Voltica.