ZVUČNI ZAPIS

BURIĆEVI – TRANSKRIPT

Sad pa pride vela kuća, malo zavučena nutra od kali, pred njun puno zelenila kot jedan jardin, pred vrati veli skod – to su Burićevi. Oca slabo pametin: Klobuk na oče, raspućena jaketa, nekamo je vavek kod hludil, a sin Pepić je bil očeva slika i prilika. Ča su delali, od česa su živeli – ki j’ to mogal znat. Stareje hćeri: Milka je bila oženjena za Daneta postolara, za Mimu smo rekli da je bila za Jožeta od Jug, a mlaje Jakomina, Ljuba i Vicencica (su je zvali mića mat) nisu još bile oženjene, kašneje se je Ljuba oženila za Milana Tancabela, va susešćinu, a za druge dve zgleda ni bilo mladoženji. Ove dve sestri, Jakominu i Ljubu, su po Grade zapametili po zlen. One su obadve držale va butige do brijačije Juretove, sakakove bibiti za vreme prve okupacije od Talijani. Tu su se vavek mogli videt karabinjeri da neč od teh bibit piju, aš su „Burice“ – tako su ih grajani zvali – točile na žmujići. Talijanski oficiri nisu tu zahajali, kod da su ta butiga i te bibiti va njoj bile samo za karabinjeri, ki su imeli kazermu va Koširovoj kuće. I kad su karabinjeri počeli naši ljudi zapirat i pejat va internaciju va Sardenju, Grajani su se više počeli suminjat da „Burice“ kužaju, ni se moglo dokazat, ma je tako nekako zgledalo. Ča su one još imele s Talijani, posebe s karabinjeri se ni moglo videt, su se znale čuvat. Je va ten ča imela i Vicencica, jako grda i zato jeloža na se druge ženske ke nisu takove kod ona, ni se moglo sćuhat. Zato su zajeno s Talijani šle se tri bivat i delat v Opatiju, kad su 1921. leta morali poć ća z Grada. Prihajala je va Grad samo Ljuba ka se j’ mejtentega oženila za Milana Tancabela, ma po skiveć h večeru prit, po skriveć jutro rano poć, po dneve nikako ostat. Kako su leta pasevala se je puno ča počelo pozabjevat, ma to ča su delale Burice se je vavek spominjalo. San čul da su takove bile i va vreme kad su Talijani po drugi put okupirali kastavšćinu, morda su bile još huje, kod za osvetit se grajanon za se ča su za njih govorili z one, prve okupacije.