ZVUČNI ZAPIS

PALOVČEVI / MEMIĆINOVI – TRANSKRIPT

Sad pride vela kuća keh su zvali Palovčevi, a još i Memićinovi. Stareje je ime Palovčevi, ovo drugo je po oce Marti, šilice, a ki je bil va općine fanat, Memićina. Pametin ga aš san ga vijeval okol općini: Star je već bil, visok z sivun bradun kod Franc Jožef i na glave bareta kod tulac z štemun napreda FJII (Franc Joseph II). Kuća je imela pred vrati kod ložu na lepeh kolonah, ma su to za oven raton hitili ća. Su pod kućun bila perila: to će reć kamena korita za prat robu kade je tu, na drugu stran, Lokva va Pelineh, a to je šterna z vodun. Kuća je na jedan pod. Slabo poznan ki je va kuće živel, ne računajuć Memićinu i njegovu kćer Martu, ka je va Grade bila jako štimana kod dobra šilica, od kega arta je i živela. Mat njija je pak morda imela ča penžijona od Memićini, ki je umrl negde za vreme prve okupacije. To je oni Memićina (spominje ga Ive Jardas va knjige „Kastavština“ ma pogrešno kod („Zermo ale Nemičina“), a on se po praven zval Anzelm, po domaću Zelmo, a pisal se Lučić. Se j’ povedalo da je ta Memićina zdigal na štandar banderu saku nedeju i kad je kakova fešta, pa je tako storil i kad su prvi put okupirali Talijani, prve nedeji, ma da su skočili talijanski oficiri i mu pretili da ne sme već zdigat našu banderu nego njihu. On njin je odgovoril da ni za to dobil niodkega ordin, a da talijansku banderu nima, da ne zna ni kako zgleda. Tu se j’ malo delal bedast, pa su ga pustili ća.