a – veznik (Muži hlude, a ženi čekaju)

a – uzvik (Aaa… to boli!)

abadat, gl.- primjetiti, vidjeti, mariti

Ki se klanja takujinu, ne abada obraz.

Abesinija, ž. – Etiopija (Tri je otroka sama odgojila aš njoj muž poginul va Abesinije.)

a bo, a ma, – ne znam (Si čula ča j’ novega? A bo.)

abonan, prid.- pretplaćen (On je abonan na Novi list već trejset let.)

abonat, gl. – pretplatiti (se)

Saku noć njoj va posteju shaja kot da se j’ abonal.

abonament, m. – pokazna mjesečna vozna (Iviću, si kupil abonament za Reku?) abulanta, ž. – zdravstvena stanica (Kastav je dobil novu abulantu.)

aći, – dragati se s djetetom (Stori mame aći.)

adijo, uzv. – zbogom (Adijo, gren pomalo.)

adijo mare, uzv. – gotovo je, kraj (Ča njemu daš, adijo mare.)

afitat, gl. svrš. – iznajmiti, isključivo stan (Lagje su živeli aš su afitali del kuće.)

afitevat, gl. – iznajmljivati (Afitevat ćemo praznu kamaru, si razumela?)

agust, m. – kolovoz (Neki reče agust, a neki stomorinski mesec; Agust decu pohust. /veća smrtnost zbog vrućina)

aha, uzv. – uzvik potvrde (Ćeš mi prnest malo merlina? Aha.)

ahtat se, gl. – žuriti se, biti marljiv (Ala, ahtaj se, ahtaj, još malo pa će ti frajar va kuću.)

aj, ajoj, ajoj mane, – uzvici bola ili žalosti (Ajoj mane, ča ću prez tebe?!)

ajbo, uzv. – ne znam, nikako, da ne bi (Ča je Ive šal va šumu? Ajbo.)

ajboh, uzv. – daj bože, srećom da je i tako

aj da, – doista da (Su rekli da ti to ne moreš? Aj da!)

ajme meni, uzv. – jao meni (Ajme meni, sirota jas nemila!)

ako, vez. – ako (Ako ćeš tako, neka ti bude.)

ako Bog da, (izreka) – ako uzmognem (Ako Bog da gren va Meriku.)

aks, m. – osovina

Govori kot da ima aks v usteh. ( brbljavica)

akuža, ž. – najava u kartaškoj igri trešete (Tuči akužu!)

ala, uzv. – hajde, idemo (Ala homo dokle ni kasno.)

alabona, pril. – površno, traljavo, tek toliko da je

Alabona stori, pak spi.

alarm, m. – uzbuna

alarman, prid. – upozoren

alarmat, gl. – upozoriti

ala, šu, uzv. – hajde, brzo

albokat, m. advokat, odvjetnik

Lajava bi ženska i tri albokata prelajala.

ale, vez. – ali, ili (Ale ćeš, ale nećeš.)

almeno, pril. – barem, bar, makar

altroke, antroke pril. – itekako

amen, pril. – kraj molitve ali figurativno i gotovo je svršeno, nema više, bez pogovora (Hod doma i amen. To pojij i amen.)

ampula, ž. – mjehurić na koži od vrućine ili opekline

amula, ž. – vrsta šljive

an, – molim

ancikrst, m. – antikrist

Va njin je cel ancikrst, a va sine dva. (izuzetno loš karakter)

ancipres, m. – čempres (Šal je pod ancipresi. /smrt/)

andit, m. – hodnik

angina, ž. – upala krajnika

angora, prid. – meke i duge dlake (Ov mačak je angora.)

angulija, ž. – posmrtno zvono

Popravit moreš se do angulije. (ispraviti greške)

angurija, ž. – lubenica (Glava mi j’ kot angurija. /glavobolja/

Anina, ž. – blagdan sv. Ane (Gremo na Volosko, tamo je Anina.)

anke, anke bon, pril. – također, također dobro

ankora, ž. – sidro

ankoran, prid. – usidren

ankorat se, gl. – usidriti se (Naš Vid se dobro ankoral. /dobro se oženiti/)

Antonja, ž. – blagdan sv. Antuna Opata Pustinjaka (17. siječnja), prvi dan karnevala (Zatulil je pusni rog va Zvonećoj, Antonja je.)

antonšćak, m. – starinski naziv za siječanj

Antonjica, ž. – blagdan sv. Antona Padovanskega (13. lipanj) (Si sveti antoni su mi se rascvali pa ću ih za Antonjicu nest va crekav.)

anjel, m.- anđeo

anjelić, m. – anđelčić, anđelak

Anjelić, anjelić, a zrasal va vraga.

aprlj i avril, m. – travanj, ime dobio po božurima (božur – prlj)

arbakavala, barbakavala, ž. – pelargonija

arbun, m. – barbun

Laže, viš da zgleda kot arbun. (zacrvenio se)

arija, ž. – zrak

Brižan čovek semu se navadi, samo ne kako živet od arije. (neimaština)

arivat, gl. svrš. – stići (Nesreća ariva i bez ju zvat.)

arivevat, gl. – stigao, stizati (Već pet let arivuje, a još ni prišal.)

armadura, ž. – građevinska skela

armat, gl. nesvrš. – šalovati, opremiti

armižan, prid. – učvršćen

armižat se, gl. – usidriti, obično brod (Ive se armižal pul Tonki. / priženio se)

armunika, ž. – harmonika (Ako ni armuniki, onda ti j’ pir kot sprogod.)

art, m. – zanat

Ne zapade saku žensku čovek od arta i parta. (dobar zanatlija i naočit)

artižan, m. – majstor, obrtnik, zanatlija

On je artižan za delat sini.

as, m. – najjača karta

asfalt, m. – asfalt

asfaltan, prid. – asfaltiran

asfaltirat, gl. nesvrš. – asfaltirati

, zaš, vez. – jer (zašto)

atres, m. – adresa

Ni zgubil atres, nego interes.

atento, pril. – pažljivo, oprezno

Otac je smiron bil atento, ma koza j‘ sejeno zdignula rep.

auto, m. automobil

ava, uzv. – jao

ava mane, uzv. – ajme meni

avancat, gl. svrš. – napredovati, unaprijediti

Doma j’ avancal na dele, a na dele na nedele.

aventor, m. – klijent, stalni kupac

avertit, gl. svrš. – obavijestiti (Da nas nisu avertili, so selo bi bilo zgorelo.)

avizan, prid.- obaviješten(Avizan napol škapulan. /obaviješten napola spašen)

avizat, gl. svrš. – obavijestiti

avizevat, gl. nesvrš. – obaviještavati

avril, m. – travanj

azilo, nazilo, s. – dječji vrtić

Kad pasa osandesetu, čovek je još lih za azilo. (starost i nemoć)

azma, ž. – astma

ažulica, ž. – metalna kopčica od dva dijela

Čovek je ažulica na Božjen pase.

Ona ti se kot ažulica za sakega muškega zakrača.

ažur, m. – vrsta ručnog rada