baba, ž. – stara ženska

babarija, ž. – bezvezna ženska brbljanja

Va kuće neću ni ćanparije, ni babarije. (ni gluposti, ni brbljanja)

babica, ž. – primalja (Puno babic, kilav otrok.)

babji, prid. – babin (Storili su stog, ma ne daj Bog vetra aš stoji kot babji zub.)

babuj, m. – kamen veličine šake

Brižan čovek ki ima babuj namesto srca.

bacelat, ne bacelaj, gl. nesvrš. – brinuti, ne brini (Ne bacelaj ča j’ rekal leh ki j’ rekal.)

bačenka, ž. – pribadača (Mala, ne vrti se smiron kot da imaš bačenku pod ritun.)

bačva, ž. – posuda za vino (Ni ti vina leh kad odstoji va drvenoj bačve.)

bačvar, m. – majstor za izradu bačava (Rugalica: Moj otac je bačvar, a sin san mu ja, on bačvi nabija, a malice ja.)

bačvarija, ž. – bačvarska radionica (Rasul mi se čabar, moran ga odnest va bačvariju.)

bačvast, prid. trbušast (Majko moja, ma je nekako bačvasta.)

bačvica, ž.- mala bačva (Još iman bačvicu vina.)

bačvina, ž. – velika bačva (I najveću bačvinu vina bi popil.)

bačuka, mačuka, balta, ž. – zvončarska alatka, nosi se u ruci (Zvončari v ruke nose bačuki, okol pasa zvonci.)

badar, badra, prid. – budan (Badra san kot da san su noć spala.)

badat, nabadat, probadat, podbadat, gl. nesvrš. – bosti (Ni lepo badat čoveka.), nabosti, (Nabadaš tu paštu kot da nisi lačan.), probosti (Probada me neš pod bok.), predbacivati (Podbadat te ti do smrti.)

badnut, gl. svrš.- bocnuti, ubosti (Iz priče: Još ga j’ stara Mare s preslicun v rit badnula da gre dubje va fondo…)

bafi, m. – zalisci (Bome su mu zrasli bafi.)

baguj, m. – prtljag (Baguj šal, baguj prišal./neobavljen posao)

bagujić, m. – kovčežić (Poberi dve krpice va bagujić i hod.)

bajla, ž. – dojilja (Ona je moja bajla.)

bajlit, gl. čuvati dijete (Ni lahko bajlit tujega otroka.)

Bajli decu stareju od osavnajst let. (voli mlađe momke)

bajs, m. – glazbeni instrument

Saku subotu od hrbata njoj stori bajs. (tučnjava)

bajta, ž. – ugljenarska kolibica (Va bajte su storili posteji za spat.)

bajuneta, ž. – nož na vojničkoj puški (Bajuneta je dobra samo kad se š njun reže pršut.)

bak, m. – bik

Čovek je najprej telac, onputa bak i na kraje vol.

bakalar, m. – riba sjevernih mora (Na Viliju Božju kuhali smo bakalar na gulaš.)

baketica, ž. – grančica namazana biskom za hvatanje ptica

Ive se ćapal na Milkinu baketicu. (nasjesti)

bakul, m. – žohar (Va kuće nikad nismo imeli bakuli, ma je bilo šenac.)

bala, ž. – lopta (Homo se igrat s tun balun.)

bala, ž. – breme sijena (Marija aje komać zdignula balu sena.)

balancan, m. – patliđan (Stori šniceli od balancani, ma pazi oni ti vole pit ule.)

balica, ž. – loptica (Mladići su hitali va malice na laštike vezane balice / Kompanjet)

balerin, m. dobar plesač (Se bi otele š njin tancat aš je dobar balerin.)

balerina, ž. – plesačica (Mala, on je dobar balerin, ma treba videt i kako kopa – svetovala j’ mat.)

baldahin, m. – pokrivalo iznad kreveta ili platneni pokrov iznad svećenika u procesiji

Ni jenoj sekrva ne drži baldahin. (lagodnost)

balini, m. – sačma (Kakovu patronu ima v rite, smiron spušća balini!)

balinjera, ž. – kuglični ležaj

Za toliko delo storit, rabe mi postoli na balinjeri. (preopterećenost)

balinjerada, ž. – opatijska pokladna povorka vozila na balinjere

balkon, m. – balkon (Stani na balkon da te vidin prej leh partin.)

balota, balotica, ž. – kugla, kuglica (Ni balota leh balotica, ma sejeno me zabolelo.)

balotar, m. – pometač ulica (Reka odvavek ima balotari, a Kastafci su prvo imeli samo zogari. /cestari/)

balzamirat, gl. (Milkica zgleda kot da ima balzamirani obrazi.) – preparirati

balun, m. – balon, ali i istarski narodni ples (Zatancali su balun.)

Sreća ti j’ kot balun, jedan gložić i gre fičuć.

ban, m. – dostojanstvenik u vlasti (Ban Jelačić bil je i na Učke.)

banak, m. – tezga, drveni stol na tržnici

Najhuji su pijanci ki piju spod banka. (kriomice)

banda, ž. – strana (Rožic na se bandi.)

bandera, ž. – zastava, ali i stup za postavljanje zastave (Zrasal mulac kot bandera. /visok i mršav)

banderica, ž. – zastavica (Mahali smo z bandericami.)

banderat, nabanderat se, gl. – stršiti visoko, popeti se visoko (Nabanderaj se visoko da te si vide.)

bandit, m. – lupež (Od rojenja je bil bandit.)

banica, ž. – žena bana (Drži se kot banica. /samouvjerenost/)

bankina, ž. – rubnjak ceste, ivičnjak (Sedi na bankinu i počini.)

banj, m. – kupaonica, kupalište (Storili su va kuće nov banj.)

banjada, ž. – jednokratno kupanje

Šal san storit jenu banjadu i dobil manjadu.

banjgar, m. – kameni stupić (Pred kućun njin je mići banjgar, po ten ćeš ju poznat.)

banjin, m. – kupališni čuvar (Se ča ti rabi pitaj banjina.)

baraka, ž. – daščara

Siromahu j’ i baraka palac.

barba, m. – stric, ujak, tetak, naziv za svaku stariju osobu

barbajol, m. – podbradnjak (Otroku stavi barbajok da ne oblati bogovicu.)

barbajolčić, m. – mali podbradnjak

barbin, prid. – stričev ili ujakov (To je barbin tovar.)

barčica, ž. – mala barka (Barčica j’ armana, slebron okovana / Kabalin)

bared, m. – zapušteno zemljište (Va ten je barede nekad rasal kapus.)

baren, pril. – barem (Ćeš al ne, baš me briga, ma baren mi reči.)

bareta, ž. – kapa

Čoveku ni sujeno bit pod tujun baretun. (ne imati stav)

baretica, ž. – kapica (Viš da j’ baretica otroku premića.)

baretina, ž. – kapetina (Tu staru baretinu stavi na strašilo.)

baril, m. – ovalno bure za vino (Napuni baril i odnesi delavcon.)

barilca, ž. – ovalno burence od dvije, tri litre (Puna je barilca bivandi.)

barka, ž. – čamac (Plovi barka duboko je more…)

barkajol, m. – lađar (Marino je bil zadnji opatijski barkajol.)

bartulić, m. – nožić na sklapanje (Vavek je nosil bartulić va žepe.)

Ima zajičinu kot bartulić.(oštrokonđa)

barufa, ž. – svađa ili tučnjava (Danas barufa, jutra barufa i tako celo živjenje.)

barufat se, gl. nesvrš. – svaditi se (Umeju se barufat.)

barufant, m. svadljivac (Va ni jenoj kunpanije ga ne vole aš je barufant.)

bašaman, m. – desetak centimetara od poda zid bi se obojio u drugu boju (Storit ćemo škuri bašaman da se manje blati.)

bašelak, m. – bosiljak (Ocymum basilicum)

baškot, m. – tvrdi dvopek (Ni ti baškota do bakarskega.)

baškotin, m. – keks (Stavi na stol malo baškotini.)

baštard, m. – mješanac (Fažol se zbaštardal al su ga čeli precepile.)

bašton, m. – štap (Kope, špade i baštoni, to je glavno za paroni. / boje igraćih karata)

bat, m. malj (Bubni s ten baton po kamike.)

batić, m. – čekić (Z batićen udri po čavle, a ne po prste.)

bat se, gl. nesvrš. – bojati se

Čovek se ne rabi bat svojga leh tujega zajika.

bata za batu, pril. poravnanje dugova (Kad nije bilo sve do kraja pošteno, reklo bi se: Bata za batu, drek za lopatu.)

bataljun, m. – vojna postrojba (Bataljun judi su dopejali.)

batana, ž. – mala barka s ravnim dnom (Vetar zdiže, batana va porat. To ni barka za velo nevreme.)

batica, ž. – vršak, glava (Kako znaš da san to jas? Batica ti se vidi.)

batići, m. – vrsta cvijeća (muscari), razmnožava se lukovicom

batit se, gl. svrš.- srušiti se

Loši glasi zbate čoveka na talaferme.

batit modu gl. nesvrš. – slijediti modne novitete

Ženska bati modu, kako menja brhani, tako menja i frajari.

batuda, ž.tucanik (Zogar je batudu po ceste rastresal.)

batudar, m. – čovjek koji usitnjava kamen (Batudar od zori razbija kamik.)

bavica, ž. – povjetarac (Z mora se zdiže bavica.)

bazak, m. – grmolika biljka čiji se cvjetovi i plodovi koriste za čaj i sok (Sambucus nigra)

bazgovina, ž. – drvo od bazge (Bazgovina ti je najboja za storit pukalnicu.)

bazgajbar, m. – lakomislenac, nevaljalac (Bazgajbar jedan, mrš doma!)

bažda, ž. – slab konac (Si mi kupila baždu?)

baždat, nabaždat, gl. nesvrš. – privremeno prišiti velikim bodovima

On ti je slabo nabaždan. (slabih živaca)

beči, m. mn. – novac

S brentačun beči moreš i vraga kupit.

bedast, bedasti prid. – glup, glupi (Bedasto j’ dobar)

bedastoća, ž. – glupost

Ne znan je mu veća glava al bedastoća.

bedak, bedačina, m. – glupan, veliki bedak

Bedačina, stavil klobuk pak misli da j’ gospodin.

bejica, ž. – deka, ponjava od bijele domaće ovčje vune

Pod bejicu ne pušćaj tujicu.

beka, ž. – poziv za kozu (Na, beka, na! / pozivanje koze)

bekača, ž. – šljuka (Čul san bekaču, mlado leto je.)

bekar, m. – mesar (Skoči mi h bekaru po pol kila mesa.)

bekarija, ž. – mesnica (Po nedeje je bekarija zaprta.)

bekuć, m. – gorionik (Krbit je daval lepo svetlo samo se sako jutro moralo očistilo bekuć.)

bela cesta, ž. – makadamska cesta (Po beloj ceste smo tekli.)

Bela nedeja, ž. – kastavska svečanost prve nedjelje u listopadu

bela roba, ž. – posteljno rublje (Bela se roba lušija.)

Belebić, m. – nekadašnji naziv za Velebit

belica, ž. – bijelo vino, vrsta smokve, vrsta trešnje

Belica nutar, pamet van.

beli glog, m. – bijeli glog (Crataegus monogyna)

beli grab, m. (crni grab) – stablo bijelograb

belilo, s. – boja za zidove (vapno) (Kupil si belilo, a kade ti je pinel?)

belit, gl. nesvrš. – bojati zidove, ličiti (Ča ćeš sam belit al si zel pitura?)

Kad se pred očijami zabeli, čovek već ni sam svoj. (nesvjestica)

belnjak, m. – bjelanjak (Stuči belnjaki s cukaron.)

beloćo, m. – bjeloput čovjek (Rugali su mu se: Beloćo, beloćo!)

bendima, ž. – sezona (Bendima je za kosit.)

benj, pril. – dobro, u redu, ipak, već (Benj, ako ćeš tako, neka ti bude!)

berma, ž. krizma (Ovu nedeju je berma.)

bermat se, gl. svrš. krizmati se (Otroka moraš krstit, bermat pa oženit.)

bersa, ž. bolest vina (Vino nan ćapala bersa.)

bersit, zbersit, gl. nesvrš. pokvarenost vina (Čovek se zbersil. / zaboravnost)

beseda, ž. – riječ (Čoveka drž za besedu, vola za rog.)

beštija, ž. – životinja, u prenesenom smislu i loš čovjek

bezdan, m. – bez dna (Naša j’ Mare kot Malikov bezdan.)

bezgrešan, prid. – bez grijeha (Ona ti je bezgrešno široka. / trudna djevojka)

bezufat, gl. – nesuvislo govoriti (Smiron bezufa al od ženskeh al od beči.)

bežat, gl. nesvr. – bježati (Ni ča bežat od kuće.)

biciklo, s., bicikleta, ž. dvokolica (Hiti biciklo pod rit i teči po kruh.)

bićerin, m. – čašica

Bićerin na bićerin i ni te.

bil, bil bin, gl. – bio, bio bih (Bil bin ti jas najveći muškardin samo da j’ bil ki šolad va kuće.)

bilo ki, – bilo tko (Bil bin kuntenat da mi to bilo ki stori.)

biljet, m. – vozna karta (Biljet se ni smelo zgubit.)

biljetaro, m. – prodavač karata (Biljetaro je vavek bil va kurijere odzada. )

bin, biš, bi, bimo, bite, bi, gl. – bih (Volela bin da j’ to tako. Biš i ti?)

bira, ž. – pivo (Boja je bira s karatela, nego z boci.)

birica, ž. – pivica (Neću velu biru, nego samo žmuj birice.)

birat, zbirat, prebrat, gl. – birati, izbirati, prebrati (odvojiti) (Preberi fažol, beli z belen, črni s črnen.)

birac, birci, m. – ubiratelji poreza (Birci gredu po dafki.)

bisagi, – dvostruka torba, čovjek ju nosi preko ramena, magarac preko leđa

bisk, m. – ljepilo za hvatanje ptica (Ćapala se za njega kot sejnica na bisk. / prilijepila se)

biska, ž. – rakija s imelom (Popij jenu istrijansku bisku pa ćeš znat ča je prava rakija.)

bison(i), m. – dugi ženski uvojci, kovrče koje padaju na ramena i pleća (Maja je imela najlepši bisoni.)

bistaha, uzv. – zapovijed konju

bistrina, ž. – bistroća, vedrina (Ča j’ ova bistrina na nebe?)

biškup, m. – biskup (H nan je prišal biškup.)

biškupija, ž. – biskupija (Cela je biškupija na kupe.)

bištek, m. – odrezak

Kad čovek z bišteki pasa hrani, onda je to objest.

bit, gl. svrš. – biti (Ja ću bit dobar samo me ne drcajte!)

bivat, gl. nesvrš. – stanovati, postajati (Ča oblačina biva veći, to se spravja grji daž.)

bivača, ž. – žena koja nevjenčano živi s mužem (To mu je već druga bivača.)

bivanda, ž. – vino s vodom

Od bivandi samo vesel čovek kanta.

bižnona, ž. prabaka (Naša je bižnona vavek kantala.)

bižnonić, m. (prekononić) – pradjed (Bižnonić bi vavek zakimal.)

bjankarija, ž. – bijelo rublje (Pun boro bjankarije su parićali za nevesticu.)

bjek, blek, m. (Te brageše nisu leh bjek na bjeke.) – zakrpa

bjonda, ž. plavuša (Moja divojka je bjonda.)

bjondast, prid. – plavokos (Mladić je bjondast i još ricast.)

Ni bedasta samo j’ bjondasta.

bjutavo, prid. – bezukusno (Ova maneštra ti j’ nekako bjutava.)

bjuzgavica, ž. – rastopljeni snijeg (Bjuzgavica j’ viša od postola.)

blagarica, ž. – nasljednica

Kad oženiš blagaricu, oženiš i njiju mater, oca i nonu, još i ku tetu.

blagdan, zapovedani blagdan, m. – praznik, veliki crkveni praznik (npr. Uskrs)

blagdanji, prid. (Nedeja je, obuči blagdanje sviti.) – praznični

blago, s., bogatija ž. – blago, bogatstvo (Oženi vraga radi blaga, blago nestane, vrag ostane.)

Ki ne vaga, nima blaga.

blago, blažino, s. – stoka, životinje, pogrdno za čovjeka nekulturna ponašanja

blagoslov, m. – popodnevna misa (Nisan šla na mašu, ma gren na blagoslov.)

blagoslovit, gl. svrš. – blagosloviti (Nesli smo blagoslovit kiticu uliki.)

blagoslovna voda, ž. – blagoslovljena voda (Blagoslovna voda ti je tu, zlamenaj se!)

blagovat, gl. – objedovati (Lahko j’ blagovat kad je pun stol.)

blanja, ž. – stolarski alat, ali i cjepanica (Hiti semo dve blanji za raspilit. / cjepanice)

blanjat, gl. nesvrš. – blanjati, raditi blanjom, ali i stalno isto govoriti (Majko moja, ona smiron po isten blanja.)

blatan, blatna, prid. – prljav, prljava (Majko moja, ov otrok je smiron blatan.)

blatit, gl. nesvrš. – prljati (Ti ćeš blatit, a jas peren!)

blatnuša, ž. – prljavica (Ki bi š njun šal spat, kad je blatnuša.)

blato, s. – nečistoća (Otresi blato s postol!)

blaze van, pril. – blago vama (Blaze van i vašen kokošan, rekal je Vitorić.)

blažen, pridj. – blaženi (Blaženi otrok, njemu je se dobro.)

blažino, s. – velika životinja (Misleli smo da j’ to mići pas, a videj va ko blažino je zirasal.)

blebetat, gl. nesvrš. – brbljati (Najlagje je blebetat i blebetat, a niš ne delat.)

bled, pridj. – blijed (Ov mali je bled od rojenja.)

bledet, pobledet, gl. nesvrš. – blijediti, izgubiti boju (Od kad nosin ove sviti se su pobledele.)

bledo, pridj. – blijedo (Ča me tako bledo gledaš?)

blesav, pridj. – blesav (Ni blesav, samo je od rojenja takov.)

blešćet, gl. nesvrš. – bliještiti (Blešći mi va oče.)

blet, bleju, gl. nesvrš. – blejati, bleje (Koza bleje, lašna je. Bleje ča je je. / govori gluposti)

blitva, ž. – blitva (Za obed ću blitvu i konpir.)

blizu, pril. – blizu (Pasu ne hodi blizu!)

bližit se, gl. nesvrš. – primicati (Mic po mic bližil se se dokle ju ni taknul.)

bližnji, pridj. – bliski (Bližnji se rod ne ženi, ma se zove va svati.)

blokat, gl. svrš. – zapriječiti (Blokali su njin put pa sad hode okolotorno.)

blušć, m. – vrsta šparoge (Taj otrok van raste kot blušć. / brzo)

bluza, ž. – ženska košulja (Vavek i vekon ima otprtu bluzu pod vraton.)

bluzica, ž. – ženska košuljica (Za tu bluzicu rabe mi mićihne dušice.)

bob, m. – vrsta mahunarki (Ki reče bobu bob a popu pop, ima kuraja.)

bobica, ž. – okrugli plod (Zelenu bobicu javoriki stavi se va pukalnicu.)

bobičica, ž. – sitan bobičasti plod (Poberi samo one škure bobičice od šmriki za va rakiju.)

bobić, pril. – malo, mrvica, trunak (Ćeš bobić kafa?)

bobki, m. – izmet koze ili ovce (Ovo su ti bobki od kozi.)

bobujast, prid. – okrugao (Obrazi su njoj bobujasti.)

bobujica, ž. – kuglica (Nos ima kot bobujicu.)

boca, ž. – staklenka (Va staklenu bocu nalej rakiju, stavi nutra dva cvata rožic od divega maruna. Pusti da stoji mesec dan i imaš lek za reumu. Bolno mesto maži. Za pit je otrovno.)

bocica, ž. – manja staklena boca (Vavek je va bocice nosil gut rakije.)

bocun, m. – opletena staklenka (Ov bocun vina mi šal va ocat. / ukislo vino)

bocunić, m. – mali bocun (Neću ti dat bocun vina, ma ću bocunić.)

boća, ž. – drvena kugla za igru (Saku su nedeju na boće igrali.)

boćar, boćador, m. – igrači na boće (Naš je otac bil dobar boćador.)

boćarda, ž. – vrsta čekića za obradu kamena (V ruke mu ležala boćarda kot da š njun rojen.)

boćarija, ž. – jog za igranje boća (Na joge je vavek veselo.)

boćat, gl. – igrati na boće (Potle maši se šlo boćat.)

boćica, ž. – kuglica (Ove boćice su za krizban.)

bodilo, s. – šilo ili šiljasti predmet poput pletaće igle

Šilo bodilo, po svete hodilo, doma nas ni bilo, pa se najadilo.

bodjata, pridj. – bodljikava (Na granicu su stavili bodjatu žicu.)

bodjasta, pridj. – s bodljama

Divojka j’ kot šipak bodjasta, ma te neće ubost ako samo gledaš.

Bodul, m. – stanovnik otoka, otočanin (Krk…)

Bodulija, ž. – područje otoka Krka

Bodulka, ž. – Krčanka

Bog, m. – Bog (Ni lahko živet kako Bog zapoveda.)

bogatija, ž.bogatstvo

Na bogatiju saka rit miže.

bogatet se, gl. nesvrš. – bogatiti se (Jeni su siromašeli, drugi se bogateli. Samo se kurbi po noće bogate.)

bogatun, m. – bogataš (tajkun) (Bil je bogatun a škrtav kot sam vrag.)

Bog daj, uzv. – pozdrav (danas se već ne čuje) (Bog daj, kumo! Bog daj, Bog. )

bogomojka, ž. – kukac bogomoljka (Igrali smo se i govorili njoj: Bogomojka, sklopi ruki!)

bogovetni, pridj. – bogovjetni, čitav Božji (dan) (Čekali smo celi bogovetni dan za niš.)

bogovica, ž. – košuljica za novorođenčad (Se bogovice smo naštikali.)

Bog zna, uzv. – tko zna (Samo Bog zna, ki mu j’ otac. / tajnovitost)

boh, uzv. – pozdrav (Boh, kumo, gre ča gre?)

bohtet, nabohtet, gl. nesvrš. – bubriti, nabubriti (Od zimi su mi nabohtela kolena.)

boje, pridj. – bolje (Dobro, boje i najboje ti je da mučiš.)

Boje mrtav pijan leh samo mrtav.

boje, pril. – bolje (Ti to boje umeš storit.)

bojihav, pridj. – boležljiv (Bojihava, bojihava, a va devedesetu gre.)

bok, boki, z boka, m. – bok, bokovi, sa strane (Zibje z boki kot da gre barka.)

bokaporta, bukaporta, ž. – otvor na palubi, u podu (Pazi da ne padeš ako je otprta bukaporta.)

boke, s. – stručak cvijeća (Naberi boke za divojku.)

bokovat se, gl. – gurati se bokovima (Zvončar se mora umet bokovat.)

boksat, zboksat, gl. – boksati, izboriti (se)

Boksal, boksal i… bome zboksal pravicu.

bokun, bokunić, m. – komad, komadić (Bokun mane, bokunić tebe.)

bol, ž. – bolest (Ni se ča delat bedast, vidiš da j’ to bol.)

bolan, pridj. – bolestan (Čovek je na smrt bolan.)

bolnik, m bolesnik (Bolnik je bolnik, bil muški al ženska.)

Bol grabi, ne gladi.

boldura, bordura, ž. – ukrasna traka, opšav (Stavi borduru na brhan i bit će kot nov.)

boli, bolet, gl. – boli, boljeti (Ne boli te, ne, ma će te bolet ako te prasnen z ovun šibun!)

boležjiv, prid. – boležljiv (Frane j’ bil boležjiv pa ga otac dal Nazoru da ziuči za učitela.)

bolovat, gl. nesvrš. – dugo vremena bolovati (Boloval je zadnjeh desetak let.)

bombula, ž. – plinska boca (Ne stani mu na žuj, aš će splodirat kot bombula.)

bome, čest. – bogme (Bome su ga stisnuli.)

bomića, čest. bogme (stari izraz, retko se čuje)

bonaca, ž. – mirno more, zavjetrina (Bonaca kot ule se do Cresa.)

bonacat, zbonacat, gl. – smiriti, stišati (More već bonaca, još malo i se će se zbonacat.)

bonkulović, m. – sladokusac

Bonkuloviću su usta za rit takana.

bopki, m. – brabonjci (Pobirali smo suhi bopki i š njimi se na špekuji igrali.)

borac, m. borkinja, ž. – borac, borkinja, sudionici rata

bordižat, gl. nesvrš. – jedriti protiv vjetra (On ti dobro bordiža. / dobro se snalazi)

bor, borić, m. – bor (Ov veli bor moramo poseć da ovi borići imaju sunca i mesta.)

boro, s. – komoda (Va saki škabelin od bora stavi drugo, va jedan mudandice, va drugi konbina, va treti kasići… tako ćeš vavek znat kade je ča.)

borotalko, s. – milovka (Stavi malo borotalka otroku na riticu, viš da mu je sa črjena.)

borša, ž.torba (Već mi je puna borša verduri.)

boršeta, ž. – malo veća ženska torbica (Zet ću boršetu pak gren sled prošećat.)

boršica, ž. – mala ženska torbica (Majko, ma je lepa ova boršica!)

bos, bosa, pridj. – neobuven, neobuvena (Ti si bos, a ona je bosa.)

bost, gl. nesvrš. – bosti (Sako se jutro mora bost va prst za zmerit cukar va krve.)

botija, ž. – boca flaširana vina (Prnesite nan jenu botiju.)

botra, ž. – krsna kuma (Doma budi aš će prit tvoja a ne moja botra.)

botrinje, s. – krstitke (Nedeju imamo botrinje.)

bova, ž. – plutača (Okrugla j’ kot bova, rodit će malicu.)

božićnjak, prosunac, m. – prosinac (Mesec prosunac ima najlepšo ime.)

božja mana, – sunce i kiša istovremeno (Božja mana, cigani se žene.)

božji, pridj. – božji (Ki je božji tako kasno?)

božji petešić, m. – pupavac (Videj, videj, na umejke je božji petešić.)

bracera, ž. – vrsta jedrenjaka s jednim jedrom (S Krka je krenula bracera.)

bracijolet, m. – narukvica

Ni ti muž bracijolet da ga smiron nosiš sobun.

brada, ž. – brada (Pustil je bradu i ni ga za poznat.)

bradavica, ž. – bradavica (Mat je užala s kiticun praskvi i molitvun znet dece bradavice z ruk.)

bradica, ž. – mala brada (Nosil je bradicu kot Vladimir Nazor.)

bradina, ž. – velika brada, često neuredna (Nosil je neku blatnu bradinu da j’ sen smrdel.)

brageše, ž. mn.- hlače (Brageše se po rite kroje.)

bragešice, ž. mn. – kratke hlače (Teplo je, obuči kratke bragešice.)

bragešine, ž. mn. – duge, derutne hlače (Te su ti bragešine jušto za na strašilo stavit.)

brajda, ž. – sjenica od vinove loze (Nono sedi pod brajdun.)

branac, (dubenac), m. – marun koji sam pada (marun koji se vadi iz žajice)

branat, brankanat, gl. nesvrš. – vući za sobom (Smiron neš brankana za sobun.)

brancin, m. – morska riba lubin (Božo je ćapal dva lepa brancina.)

branda, ž. – viseći krevet (Se kamari su dali turiston, a oni spe na brandah.)

branit, gl. nesvrš. – braniti (Si su šli branit kad je rabilo, a penziju su dobili oni keh ni tokalo.)

brašnat, gl. nesvrš. – teško nositi, vući (Borši je brašnala jeno petsto metar i daje ni mogla.)

brat, m. – brat (Ki ga je? Brat i od mojga brata brat…)

bravo, uzv. – uzvik odobravanja (Bravo, judi, tako rabi!)

brbat, gl. nesvrš. – prebirati, čeprkati, izbirati (Brba po pijate kot da išće zlato.)

brbjat, gl. nesvrš. – brbljati (Lih da njoj je brbjat i brbjat.)

brbjavac, m. – brbljavac (Pazi ča pred njin rečeš aš je brbjavac.)

brbjavica, ž. – brbljavica, pričalica (Brbjavica j’ ona, ne ume mučat.)

brbjiv, pridj. – brbljiv (Brbjiv je, govori kot makina.)

brčak, m. – zvrk (Mala se vrti kot brčak, ne budi njoj vroki.)

brčet, brnčet, gl. nesvrš. – zujati (Brči okol mane. / opsjeda me)

breg, breščić, brežić, m. – brijeg, brdašce (Sel je na vrh brega. Na breščiće je još snega. Vas brežić su pokosili.)

breja, pridj. – bređa

Breja koza ne zdiže rep.

brekuja, ž. – brekinja (Va Jurakoven dolce je rasla najlepja brekuja.)

breme, s. – teret (Sirota, breme sena, breme drv, breme gnoja… saki dan ju toka lih novo breme.)

bremenjak, m. – stablo koje je može ponijeti na ramenu kao breme (Ovo j’ lipić bremenjak. / lipa od bremena)

brenta, brentača, ž. – drvena posuda za nošenje vode ili grožđa (Donesi brentu vodi dokle jas parićan brentaču za grozje.)

brenza, ž. – kočnica

Nima brenzi na zajike.

brenzat, gl. nesvrš. – kočiti (On ti vavek brenza nazgorun.)

brest, m. – brijest (Pod breston su sedeli i povedali.)

brestina, m. – veliki brijest (Veli brestina, očeva starina.)

brevet, m. – plovidbena dozvola

Storil je matrikulu, brevet i otroka, sad more poć.

breza, ž. – breza (Breza je ozelenela, ni već zimi.)

brhan, m. – suknja

Boje bit pod žensken brhanon, leh pod mušken klobukon.

briga, ž. – briga, mar (Baš me briga za te bedastoće.)

brik, m. – jedrenjak s dva jarbola (Otputoval je z onen brikon nekidan.)

brinje, ž. – plod smreke (Naberi malo brinje za va rakiju.)

brinjevica, ž. – rakija kuhana s brinjama (Ovo ti ni sakidajna rakija, nego brinjevica.)

brinjovka, ž. – ptica selica koja se hrani plodovima brinje

brisalo, s. – gumica za brisanje (Čuvaj olofku i brisalo aš niman šoldi za drugo.)

briškula, ž. – kartaška igra

briškulat, gl. igrati briškulu

brit se, obrit, gl. nesvrš. – brijati se, obrijati (Sako se jutro bril. Obril se nedeju jutro. Nisu se rastavili, ma ga j’ obrila nasuho. / sve mu oduzela)

britva brijatelna, ž. – britva za brijanje (Ima zajičinu kot britva brijatelna.)

britvela, ž. – željezni okov na prozorima, šarka (Na tu poneštru morate stavit nove britveli.)

britvica, ž. – džepni nožić (Va žepe mi j’ vavek britvica.)

brižan, pridj. – jadan, ubog, siromašan (Brižan čovek, vavek je sam. / jadan; Neće on to kupit, on je brižan. / siromašan)

brižnica, ž. – sirotica (Brižnica, da samo znate koliko je prepatila.)

brižnićina, m. – sirotan, siromah (Ni on zločest, ne, samo je brižnićina.)

brk, m. – brk (Ov mačak će lahko omastit brk.)

brki, m. (brčići, brčini) – brci (Brki su mu se duji i duji.)

brknut, gl. svrš. – odbaciti, baciti ovlaš (Brknul je on kamik kega san jas komać zdignul.)

brknjeno, pridj. – odbačeno

Ni žena štraca da ju lih brkneš.

brodet, m. – vrsta jela s ribom (Kad skuhaš brodet, skuhaj i palentu.)

brojit, gl. nesvrš. – brojiti (Tri put je brojila, tri put pogrešila.)

broka, ž. – vrč (Napuni ov vrč z vodun, a ov z vinon.)

brombul, m. – vruća voda s vrijeskom za dezinfekciju bačava prije berbe

brombulat, gl. nesvrš. – zapariti i oprati bačvu vrućim brombulom (Prnesi mi vreska i pera od smokvi da storin bronbul za bačvi bronbulat.)

brontulat, gl. nesvrš. – prigovarati, brundati, gunđati (Ne brontulaj kot stara baba.)

brontulon, m. – brundalo (Naš je nono postal pravi brontulon.)

broskva, ž. – kelj (Za obed stori broskvi na padelu. Zaslužila j’ broskvu na poneštru. / loša djevojka)

broskvica, ž. – mlada broskva (Kupi mi jeno dvajset broskvic kapučinki za posadit.)

broskvina, ž. – stara i tvrda broskva (Ta broskvina je lih za prasci.)

broštulat, gl. nesvrš. – pržiti kavu (Kafe se mora na lahko broštulat.)

broštulin, m. pržionik (Stavi kafe va broštulin. Zapri taj broštulin. / prestani brbljati)

broštulin za girofu hitat, m. – zidarski alat za nabacivanje posebne smjese napravljene od pijeska, cementa i vapna

brš, m. – crvotočina (Dasku j’ pojil brš. Bože moj, prihaja mi brš va možjeni. / zaboravljam)

bršjan, m. – bršljan (Zarasal bršjan se preko zida. Ćapal se za nju kot bršjan.)

brtoglav, pridj. – nestašan (Mali, ne budi brtoglav aš će delat šiba.)

brtoglavac, m.prevrtljivac (Saki otrok je brtoglavac.)

brtoldo, m. nepromišljenac (Brtoldo jedan, ča ne čuješ ča otac govori?)

bruh, m. – kila (Skočil je i dobil bruh.)

brukva, brukvica, ž. – zakovica, vrsta postolarskog čavlića (Na poplat se stave brukvice. Za brod rabe brukvi. Brukvi se brukva, a brukvice zabija.)

brukvat, gl. nesvrš. – nicati, potjerati izdanke (Već su perića zbrukvala.)

brundat, gl. nesvrš. – prigovarati (Ni ti ča brundat, leh storit.)

brus, m. – brus (Kosci su slabo naklepali kosu aš smiron čujen brus.)

brusilnica, ž. – kameno korito u koje je postavljen brus za brušenje (noževa)

brusit, gl. nesvrš. – brusiti (Daj semo noži ću ti ih nabrusit. Brusi zajik po sele / ogovarati)

brže boje, pril. – čim prije (Teči brže boje po duhtora!)

brži, pridj. – brži (Kad će, on je brži od seh.)

bržolica, ž. – goveđa pečenica (Hiti bržolicu va peć.)

bu, uzv. – uzvik kad se nekog želi prestrašiti

bubat, nabubat, gl. nesvrš. – tući, lupati, udarati (Ni koristi otroka ni bubat ni nabubat, nego mu rabi dopovedet.)

bubjasti, pridj. – debeljuškasti (Malica j’ lepa, samo ima sledić previše bubjasti obrazi.)

bubnut, gl. svrš. – udariti nekoga, udariti se o nešto (Bubnul san ga sen gušton. Bubnul san s palcen va kamik.)

bubreh, m. – bubreg (Živeje kot bubreh va loje.)

buč, m. – otvoreno izvorište vode (Na buče smo zlatne ribice lovili.)

bućan, m. – tuđinac, ali ne stranac (Prišli bućani, stirali kućani.)

budi ča, – bilo što (Prnesi mi budi ča.)

budi ki, – bilo tko (Ako pride, će prit. Budi ki.)

budi za ča – budzašto, za bilo što (To će mi rabit budi za ča.)

buf, – zvuk koji označava udarac (Gren, hodin, dimin, gren, hodin, dimin… pa buf va stup.)

bugarit, gl. nesvrš. – pjevati na osobit način (Oni ti ne kantaju, nego bugare.)

buha, ž. – buha (Promenila san slamnicu samo da se rešin teh buh.)

buhanac, m. – ozeblina (Ne stavjaj nogi va peć, ćeš dobit buhanci.)

bujaka, ž. – rijetka smjesa cementa i vode (Ti stori bujaku, a jas ću parićat kamiki za zid.)

bujol, sić, m. – vjedro (Donesi bujol vodi za blago. Zdigni sić vodi z šterni.)

bukaleta, ž. – vrč za vino

Prazna bukaleta ni za stol.

bukin, m. – cigarnik (Ov bukin mi već ne vaja.)

bukva, ž. bukvić, m. – bukva, mlada bukva (Tega je bukvića škoda rovinat aš lepo raste.)

bukvica, ž. – stroga pouka, predika (Očitat će ti bukvicu!)

bula, buli, ž. – taksena marka (Na molbu zatakaj onoliko buli koliko ti reču.)

bulat, gl. svrš. – obilježiti stabla za sječu (Školan na rite bulan. / tragovi šibe)

buletin, m. – ceduljica (Ne hitaj mi buletini preko poneštri.)

bulin, m. – mala boća (Imaju ga za bulina. / sprdaju se oko njega)

bunbak, bumbak, m. – pamuk, vata

Glava mu v oblakeh, rit va bunbake.

bunbon, m. – bombon (Mići je i sladak ov bunbon.)

bunit se, gl. nesvrš. – buniti se (Ni se ča bunit leh stori ča ti reču.)

bunje, s. – ukrasno kamenje (Se okolo su stavili bunje.)

bura, ž. – sjeverac (Bura puše, zapri vrata.)

burica, ž. – okrugla drvena posudica (Va buricu stavi vodu za pit, a va tavijol veži padelu z maneštrun.)

burin, m. – osvježavajući vjetrić s mora

burova voda, ž. – voda za obloge (Burovljeva voda) (Kupi burovu vodu aš si spahnula nogu.)

bus, m. – busen trave, cvijeća (Kada ov bus travi naraste, baš će bit lepo.)

busol, m. – šimšir (Otac je pod busolon storil stol i škanji za sedet.)

busola, ž. – kompas (Zgubil je busolu. / nesnalažljivost)

bušat, gl. nesvrš., obušat, gl. svrš.- ljubiti, izljubiti (Su je obušal i šal.)

bušić, m. – poljubac (Dal mi je bušić.)

bušit, gl. nesvrš. – bušiti (Rekli su da te bušit, ma ne znan koliko duboko.)

bušjiv, pridj. – ima buhe (Ov mačić van je bušjiv.)

bušnut, gl. svrš. – poljubiti (Bušnut će ju pred oltaron.)

bušt, m. – steznik (Divojke ne rabi bušt.)

bušta, ž. – platna vrećica (Va bušte j’ plaća.)

butiga, ž. dućan, prodavaonica (Teči mi va butigu po malo kunšervi.)

butiga, ž. – rasporak na muškim hlačama (Mimica moja, opet si široka, zašij mu butigu! / oblik kontracepcije)

butiger, m. prodavač (Dobar butiger zna ča ima i ča j’ prodal.)

butigerica, ž. prodavačica (Lena butigerica ne more prodat ni da za niš dava.)

butija, buteja, ž. – butelja (Za ženidbu ću otpret najboju butiju.)

butižica, ž. – mala trgovina (To ti je butižica samo od robi.)

buzde, m. – budala, budaletina

On je i hluzde i buzde. (lutalica i budala)