cak, – zvuk kad se lomi staklo

capin, m. – odrezani prut s kvačicom (u obliku broja 1) za skidanje sijena sa stoga

caratan, m. – šarlatan (Vaje ju ocaratal. / pridobio)

carić, m. – ptica palčić (Mlado leto je tu, aš san videl prvega carića.)

cata, catica, ž. – šapa, šapica (Daj catu, daj!)

catara, ž. – splav, vrsta plovila (Porinuli su va more novu novcatu cataru.)

cavata, ž. – stara papuča (Hiti na nogi cavati i poteči.)

ceci, gl. – sjedi (tepa se djetetu)

cedit, gl. – cijediti (Ostal je na cedile. / napušten)

cedilo, s., procedilnica, ž. – cjediljka (Procedilnica ti je jedino cedilo za teruso.)

cedula, ž. – cedulja (Na cedulu mi zapiši ča da kupin.)

cegul, m. – riba cipal (Za cegul reču da ni bogzna kakova riba.)

cekin, m. – zlatnik

Gleda va nju kot da njoj cekini gredu z ust.

cel, pridj. – čitav (Cel breg je pod snegon.)

celac, m. – neugaženi snijeg (Kad je sneg celac, teško j’ hodit.)

celeste, pridj. – svjetloplava boja (Mat njoj ušila celeste svitice.)

celica, ž. – nevina djevojka (Pepica je umrla kot celica.)

celit, gl. – zarastati (Rana je počela celit.)

celo, pr. – cijelo, odjednom (Lahko njoj kad je prodala celo.)

Ceno kupiš, malo vaja.

cena, ž. – cijena (Cena je takova kakova je.)

ceno, ceneje, pridj. – jeftino, jeftinije (To ni ceno, ma neće bit ni ceneje.)

cenere, pridj. – pepeljastosiva boja (Te sviti su ti cenere.)

cendrat, gl. – plakati (Ćemo plakat al cendrat?)

cendrav, pridj. – plačljiv (Otrok je cendrav, sigurno ima febru.)

cendralo, s. – plačljivko (Ala, ne budi cendralo, hod se igrat!)

cendravica, ž. – plačljivica (Ova mala je prava cendravica.)

cenit, gl. – cijeniti

Čovek se mora cenit, a ne prodat.

cent, m. – stara mjera za težinu (56 kg)

centezim, m. – stoti dio lire (Ne vredi ni dva centezima. / mala vrijednost)

cep, m.kalem (Ovo je lovranski cep črešnji.)

cepit, gl. – kalemiti (Na rašejiku smo cepili črešnju.)

cepača, ž. – vrsta sjekire (Od ove sekiri ni koristi, kade van je cepača?)

cepalni bat, m. – bat kojim se udara po željeznim klinovima za rascijepati deblo po dužini

cepat, gl. – cijepati (Cepat ću jutra jutro i rascepat ću ti sa drva.)

cepit, gl. – cijepiti (Otroka rabi cepit protu nekeh boli.)

cer, m. – vrsta hrasta (Od cera ćemo storit stalažu.)

cerada, incerada, ž. – nepromočivo platno (Breme je pokrila z inceradun, a nogi va opankeh mokre do gole koži.)

ceremonija, ž. – obred (Stavi obed na stol, ma ne delaj ceremoniju.)

cerit se, gl. – cerekati se (Gleda kako boćaju i ceri se.)

cerot, m. – flaster (Stavi cerot na ranu.)

cesar, m. – car (Davki su pobirali za cesara.)

cesarica, ž. – carica (Drži se drito kot cesarica.)

cibora, ž. – vrsta šljive (Cibori su slatke i dobre za rakiju.)

ciborij, m. – ormarić u kojem se drži posuda s hostijama u crkvi (Velečasni je otprl ciborij i znel hostije.)

cic, m. – tanka pamučna tkanina (Od cica san ušila sviti.)

cifrat, rascifrat, gl. – ukrašavati, praviti resice (Rascifraj rub za lepše videt.)

cigal, cigli, m. – kazaljka (Polne zvoni, cigli se bušaju.)

Cigan, m., Ciganka, ž. – Rom, Romkinja

ciganit se, gl. – pogađati se (Ako se ciganiš dobiješ sled ceneje.)

cigar, m. – cigara (Vavek mu v usteh bil cigar.)

cikorija, ž. – biljka povrtnica, koristi se za salate, ali i nadomjestak kave (Pili smo kafe od cikorije.)

cikulada, ž. – čokolada (Cikulada mi se rastopila va žepe.)

cikvantin, cinkvantin, m. – kukuruz za pravljenje kokica (Posadi dva tri struka cinkvantina dece za kokice.)

cilindorija, ž. – rosopas (Cilindorija je otrovna ako ne umeš š njun.)

cima, ž. – konop za vezanje broda

Ne drži ga va kuće ni ankora ni cima.

cimat, gl. – trzati (Je krepak taj špag aš koza fanj cima?)

ciment, m. – cement (Ov je ciment neš slabašan, ne će držat dugo.)

cimice, ž. – izdanci kelja (Poberi cimice za salatu.)

cimiter, m. – groblje

Samo na cimitere se ne tuču i ne karaju.

cimušica, ž. – tanka čvrsta tkana traka, duga oko 6m, širine dva prsta (Breme prašća zaveže se s cimušicun i muški ju nosi na ramene.)

cinbat se, gl. – ljuljati se (Cinbali smo se od jutra do škura.)

cinbuja, ž. – ljuljačka (Otac je storil cinbuju na orehe.)

cincarela, ž. – lijevanci u juhi (Stori cincarelu za juhu.)

cindrat, gl. – rositi, kiša rominja (Daž cindra već dve noći.)

cindrica, ž. – tamburica (Kad cindrica zacindra, tancurica zatanca.)

cindrići, m. – resice (Okol vrata merlići, okol riti cindrići.)

cinija, ž. – vrsta cvijeća (Zinnia multiflora)

cinkvina, ž. – zgoditak od pet brojeva u tomboli

cinturin, m. – opasač (Ni ča stiskat cinturin kad si lačan.)

cipal, cipli, m. – vrsta ribe (Cipli su najboji pečeni s konpiron va peće.)

cipar, m. – isticanje slatkosti (Majko, vino van je slatko kot cipar.)

cirka (cirka metar) – otprilike (Skopali su cirka metar na uru.)

cirkular, m. – kružna pila (Neka mi Bog oprosti, ma zajičina njoj dela kot cirkular.)

cirkus, m- cirkus, ali i neozbiljnost. (Oni ti od sakega dela store cirkus. / neozbiljnost)

cirkusanti, m. – osobe koji izvode cirkuske točke, ali i neozbiljne osobe (Cirkusanti prvi pridu na Belu nedeju.)

citadela, ž. – stara gradska jezgra (Od kad su popiturali se kuće citadela je dobila vrednost.)

citela, ž. – usidjelica

Stara citela vavek glumi celicu.

cito – tiho, šuti (Budi cito!)

cito mučat – tvrdo šutjeti (Ako ne budeš cito mučal, Roška će te pobrat va vreću.)

civil, m. – građanska osoba (On je civil, ne soldat.)

ciziba, ž. – grožđica (Kuglof je dobar ako je nutreh cizibi.)

cmarit se, gl. – topiti, dugo kuhati (Nona je stavila kuhat maneštru i već njoj se tri ure cmari.)

cmihat, gl.cmizdriti bez potrebe (Već pol uri sedi pul pijata i cmiha.)

cmizdra, cmizdravica, ž. – plačljivica (Ne budi cmizdra.)

cmoknut, gl. – iznenada poljubiti (Cmoknul ju je i pobegal.)

cok, m. – panj (Ov cok će tri dni goret.)

Crekvina, ž. – toponim u Kastvu, na mjestu ruševina stare jezuitske crkve

cočić, m. – mali panj (Na mićen cočiće parićaj trešćice.)

coket, m. – komadić drva koji u zidu drži vijak (Stavi ov coket va zid da boje sliku drži.)

cokuli, ž. mn. – nekadašnja visoka vojnička cipela s klincima na potplatima (Brižan soldat, ne zna su teže cokuli al brukvice.)

cokotat, gl. – cvokotati (Zubi su mi cokotali i od zimi i od straha.)

copnut, gl. – naglo pasti (Copnula san kot smokva.)

coto, m. – šepavac (Coto gre, parićaj mu dva dinara.)

crči, gl. – cvrči (Crče ocvirki va maste.)

crekav, ž. – crkva (Boje da se crekav zruši leh da mladić divojku pusti. Par para i va crekve najde.)

cuclić, m. – duda varalica (Ča misle oni va Sabore da će nan dat cuclić i da ćemo mučat?!)

cufanje, s. – tkanina se oštetila, raspliću se niti (Brhan mi se po dne cufa.)

cufić, m. – resica (Cufić do cufića zašila je na brhan.)

cug, m. – gutljaj (Pol bukaleti sprazni va jenen cuge.)

cugli, m. mn. – uzde (Karlotu nisu rabili ni cugli ni korbač, tovarić je besedu razumel.)

cukar, m. – šećer (Cukar je opet podražel.)

cukardorzo, m.prženi šećer (Najprej stori cukardorzo, onda nalej vodi i skuhaj čaj za prehlad.)

cukarat, gl. – pošećeriti (Supice moraš zgora cukarat.)

cukarijera, ž. – šećernica (Stavi cukara va cukarijeru, viš da j’ prazna.)

cuknut, gl. – trgnuti (Ov tomobil ti va saken zavitke cukne.)

cundrav, pridj. – iznošen i otrcan (Kapot mi je do krajne meri cundrav.)

cuntat, gl. – ići polagano bez cilja. (Naša nona još vavek cunta po kuće.)

cupa, ž. – gruda snijega (Pogodil me s cupun drito va uho.)

cupat se, gl.grudati se (Gremo se cupat?)

cupkat, gl. – ravnomjerno poskakivati na mjestu (Već dve ure cupkan po snege i čekan svoj red.)

cur, m. – mokraća (Po dihe cura pozna se bol.)

curat, gl. – mokriti

Ženska ne gre va koprivu curat.

curit, gl. – teći tankim mlazom (Bira curi s karatela, bira žuta, pena bela. / Pavešić)

cuta, ž. – stara krpa (Ovo već ni brhan, leh cuta.)

cutar, m. – sakupljač starih krpa za izradu tepiha (Parićajte stare krpi aš će pasat cutar.)

cvancika, ž. – srebrni novac u Habsburškoj Monarhiji, vrijedio je 20 krajcara (Ne bin ju oženil ni da njoj cvanciki z ust padaju.)

cvast, gl. – cvasti, cvjetati (Zalej tu rožicu pa će ti lepo cvast.)

cvekić, m. – čavlić (Daj mi dva cvekića da ćapan ovu kuharicu na zid.)

cvenja, ž. – plačljivo dijete (obično kod bolesti)

cvenjast, pridj. – plačljiv (Otrok je cvenjast, neš ga boli.)

cvet, m. – brašno

Od posujenega cveta slab kruh.

cvetak, m. – vrsta smokve (Cvetak je najslaji kat stori kapić.)

cvikat, gl. – poništiti voznu kartu (Cvikaj hartu prej leh pridu bakuli.)

cvilit, cvile, gl. – cviljeti (Lašno blago cvili. Podmaži vratacvile.kripati)