fabrika, ž. – tvornica (Va toj fabrike delal je naš sused.)

fabrikat, gl. – podvaliti (Koliko obrneš glavu, on će ju fabrikat.)

facada, ž. – fasada (Obelili su facadu pa j’ kuća kot palac.)

facol, m. – marama za glavu (Prnesi none facol.)

facolić, m. maramica (Facolić je svojni bil samo za lušo.)

fafjat, gl. – nespretno lagati (Ne fafjaj, lego reči istinu.)

fagot, m. – svežanj, zavežljaj (Stavi fagot na vozić.)

fajda, ž. – korist (Od teh brageš ti ni već fajdi.)

fajfat, gl. – pućkati lulu (Nono sedi pul ognjišća i fajfa.)

fakin, m. – vragolan (Taj otrok je od rojenja fakin.)

fal, m.greška (Ta mu je fal od rojenja.)

falinga, ž. – nedostatak, mana

Popravi falingu i kot da je ni bilo.

falet, gl. – nedostajati (Vavek mi fali tri do sto.)

faličan, pridj. – čovjek s manom (Bože moj, kako je dobar, škoda da j’ faličan.)

falit, gl. – pogriješiti

Da čovek zna, ne bi nikad falil.

falo, pril. – krivo (Falo ste mi dali črni konac namesto beli.)

fals, pridj. – neiskren (Je ti prijatel, ma je fals.)

falsarija, falšarija, ž. – prijevara, neiskrenost

Falšarija na falšariju, pa ti oče pokrije.

falso, pril. – krivo (On bi i falso prisegal.)

familija, ž. – obitelj (Familija je vavek na prven meste.)

fanfarat, gl. – pričati koješta ali i lagati (Ona ti smiron fanfara. Niš ne veruj aš će ti sega nafanfarat.)

fanela, fanelica, ž. – flanel (Ova je fanelica mehka otročiću za bogovice.)

fantina, fanat, m. – mladićac (Fantina je zrasal kot z vodi.)

Stara pjesma, novi kanat, malu čeka novi fanat.

fanj – dosta, mnogo, poprilično (Fanj tega je napovedal, fanj povedel i fanj zlagal.)

fanj puti – često (Fanj puti smo okol njihe kuće pasali.)

fanjski, pridj. – vrijedan, lijep (Fanjski se storil za ovo vreme ča ga nisan videla, ne budi mu ča!)

farabut, farabutina, m. – ništarija (Od farabuta more prit samo veći farabutina.)

fasat, fasovat, gl. – dobiti (Fasat će kad doma pride. Fasovat će z šibun po goleh nogah.)

faš, fašić, m. – povoj, povojić (Faš ti je za koleno zamotat, a fašić za prst.)

fašat, gl. – povijati (Nekad su se otroku fašale i ruki i nogi.)

faša, ž. – traka (Na zide se stori faša grezega pa zgorun se lišo.)

fatapošta – samo radi toga, iz čista mira (Na fatapoštu san šla v Opatiju.)

fatorat, gl. – prčkati (Niš ne dela, samo neš fatora po vrte.)

fažol, m. – grah (Fažol je zrasal veći od kolčića.)

fažoleti, ž. – mahuna graha (Naberi fažolet za salatu.)

febra, ž. – vrućica (Kad se zdigne febra, ni dobrega.)

fehtat, gl. – moljakati (No, Katina, gre opet neš fehtat.)

felar, feral, feralić, m. – svjetiljka, fenjer, fenjerčić (Najboji je felar, ma i feralić dobro pride za škura.)

fermat se, gl. – zaustaviti se (Fermal se pul banderi.)

fermevat se, gl. nesvrš. – zaustavljati se (Š njun nećeš nikad doma, pul sake kuće će ti se fermevat.)

fermo, pril. mirno (Stani fermo da te zmerin!)

fertig, – završeno, gotovo (Za danaska smo fertig.)

feš, pridj. – zgodan (On je feš čovek.)

fešta, ž. – blagdan (Jutra je fešta pul nas.)

feštar, m. – kolovođa maškara (Saki feštar nosi maj z rožicami i kordelicami o Puste.)

feta, fetica, ž. – kriška, kriškica (Jedanput mi mat nareže fetu, a drugi put feticu pogači.)

fibija, ž. – kopča (Na taj brhan ću stavit fibiju. On ti je fibija. / dvoličan)

fičić, m. fikalo, s. – fućkalica, zviždaljka (Fičić se dela od jasenića.)

fidat se, gl. – uzdati se (Fidaj se samo va se.)

figa, ž. štrfić, m. – znak poruge, stavljanje palca između kažiprsta i srednjeg prsta (Kad trefiš urokjivu žensku va žepe stori figu. Kad jutro na pute trefiš prvu žensku stori štrfić.)

figura, ž. – lik (On je figura porka od čoveka. / nedoličan)

figurica, ž. – mali predmet izrađen od porcelana ali i mala svetačka sličica (S Trsata smo prnesli figuricu Materi Božje. Velečasni nan dal figiricu Isusa za va molitvenik.)

figurin, m. – modna revija (Va figurine san videla da se nose kraći brhani.)

fijaka, fjaka, ž.- lijenost (Muž fjaka, žena fjakasta, puna kuća lenobije.)

fijok, m. – mašna (Na vrhe glavi nosila je veli črjeni fijok.)

fijorin, fijurin, m. – stari austrijski novac (Bil biš ju kupil za fijurin.)

Fijumera, ž. – autobusno stajalište na Rječini (Na Fijumere i danaska stoje kurijeri.)

fik, m. – zvižduk (Mala, ne obrnjaj se na saki fik.)

fikalnić, m. – zviždaljka (Storili smo fikalnić i fikali dokle nas usnice nisu zabolele.)

fikat, gl. – zviždati (Ni lepo za sakun malun fikat.)

Kad ne umeš kantat, fiči.

fikat, gl. – podvaliti (Ni ne obrneš se a on ti ga fika.)

fila, ž. – red (Toliki frajari je promenila da bi bila fila od ovuda do Jurjenić.)

filada, ž. – grdnja (Njoj hvala a mane filada.)

filet, m. – polovina ribe (Od slane ribi storiš fileti, narežeš kapuli, staviš ula i octa i s pinkun kruha, to ti je obed i večera.)

finalmente, pril. konačno (Finalmente da ste prišli, smo vas dugo čekali.)

financa, ž. – carinici (Na saken kunfine je bila financa.)

fini cukar, m. – šećer u prahu (Ulenjaki pospi s finen cukaron va kega staviš sledić kaneli.)

finit, gl. – svršiti (Ča kad će finit, još ni ni počel?!)

finjeno, pridj. – svršeno

Finjeno delo ne pritišće hrbat.

finjetak, m. – kraj (Hvala Bogu, i košnje je finjetak.)

finta, ž. – pretvaranje, gesta (Storil je fintu da me ne vidi.)

fišbanj, m. – rebro na kišobranu (Prekinul mi se fišbanj na lumbrele. Na te besedi skočil je kot fišbanj.)

fišton, m. – gornji dio zastora (Koltrini su mi bele, a na fištone ću naštikat modri zvončići.)

fit, m. – podstanarstvo, najam stana (Morali su poć na fit.)

fitoval, m. – iznajmitelj stana (Bil je dobar fitoval.)

flajba, ž. – visak (Flajba će ti pokazat ako stoji pjonbo.)

flajdra, ž. – kuta (Nosili smo modre flajdri za školu.)

flaka, ž. – veći komad (Cela flaka štuka nan je otpala.)

flaštar, m. – flaster (To ti ni za stavit flaštar, nego za poć duhtoru.)

fleka, ž. – mrlja (Ova fleka ne gre z vodun dole.)

floća, m. floćina, ž. – lažljivac ili lažljivica (I on i ona su ti vele floćine.)

floćat, gl. – lagati (Ako ćemo floćat, onda j’ istina dugo.)

flundra, ž. – ženska osoba neurednog života (Bilo bi boje da je sam, nego ča j’ onu flundru oženil.)

foj, m. – list, novina (Va foje ti se piše.)

fondo, s. – dno (Se lepe škrabice su fondo.)

fondan, pridj. – potopljen ili spušten na dno (Brod je fondan, sad čekaju dizalicu.)

fonja, ž. – septička jama (Storili su fonju na vetrnicu.)

forca, ž. – snaga (Ala, forca, judi, još jedanput pa j’ vane.)

forcevat, gl. – naprezati se (Ni se ča forcevat, zami sekiru!)

fortica, ž.- nekad utvrda, danas vidikovac (Se puno judi je na fortice.)

Fortica, ž. – predio Kastva (Bože, kako na Fortice lipi diše.)

fot, m. fota, ž. – ljutnja, bijes (Ćapal ju je fot.)

fraj, m. – ljubavni sastanak (Šal naš Ive subotu na fraj i to mu se nekako zapijažalo.)

frajar, m.- ljubavnik, zaručnik… (Našla j’ frajara z drugega sela.)

frajarica, ž. ljubavnica, djevojka, zaručnica (Već mu je tri leta frajarica a niš od pira.)

frajat, zafrajat, gl. – lumpati, potrošiti uludo (Ume on, ume, frajat i zafrajat, ma delo mu ne diši.)

frajarstvo, s. – vrijeme zaruka (Ni frajarstvo ne dura zavavek.)

frajla, ž. – stara djevojka (Zbirala, zbirala pa ostala stara frajla.)

frakat, gl. – podvaliti (Sako toliko njoj ku fraka.)

frakulić, m. – čašica za rakiju (Marijo, daj mi frakulić rakije, me neš va trbuhe svija.)

franbob, m. – malinovac (Ovo leto nismo storili niš franboba.)

franža, ž. – resa, šiške, šišana kosa iznad čela (Naša mala vavek nosi franže.)

franjko, pril. – slobodno (Reka je imela zonu franka.)

fras, m. – vrsta bolesti, zacena

fraška, ž. – vragolija (Fraškaj, fraškaj, dokle te ne ćapaju.)

fratar, m.fratar (Va crekav su prišli novi fratri.; Za nasmijati dijete škakljalo ga se po koljenu i govorilo: Ovde fratar nima kosti, ovde fratar nima kosti…)

fraton, m. – zidarska gladilica (Stavi mi malo melti na fraton.)

freni, ž. – kočnice (Na bicikletu smo stavili nove freni.)

frenat, gl. – kočiti (Stipe da j’ ovako molil: Bože, moj dobri, ako mi želiš pomoć, stori Mimice freni na zajike!)

frfja, frfjat, gl. – slabo izgovarati riječi (Ov otrok smiron frfja, nikako da progovori čisto.)

frigat, gl. – pržiti (Za večeru ću frigat ribi. Ni frigan ni pečen. / nedorečen)

friško, pridj. – svježe

Čovek ne pozabi greh dokle po frišken diši.

fritaja, ž. – kajgana (Za večeru fritaja šparugami, a jutro ćemo videt.)

frituli, ž. – prženo tijesto (Ulenjaki i frituli su ista slastica. Napuhnula se j’ kot fritula. / praviti se važna)

frkalas, m. – pubertetlija (Ni otrok ni mladić leh frkalas.)

frkatice, ž. – tjestenina (Za večeru ćemo skuhat frkatice na mleke.)

frmenta, ž. – kukuruz (Frmenta je zrela, rabi ju pobrat.)

I od retke frmenti more se skuhat gusta kaša.

frmentenovica, ž. – kukuruzovina (Su frmentenovicu ćemo osušit za slamnicu.)

frnjokul, m. – zvrčka (Kakova je to igra va koj se dele frnjokuli.)

front, m. – ratište (Na front fine najboji mladići.)

frontin, m. – štitnik na kapi (Potegni frontin više na čelo da ti sunce ne pači.)

frulo, frolo, pridj. – istrošeno (Ta roba je frula, od nje već ni koristi.)

fruštanj, m. – vrsta tkanine (Nona ima sviti od črnega fruštanja na bele piknjice.)

fruštat, gl. nesvrš., zafruštat, gl. svrš. – rasipati, spiskati (Zafruštal bi i Majki Božje dotu.)

fruština, m., ž. – rastrošna osoba, raspikuća (Ne daj mu, aš on ti je fruština.)

fuć – gotov je, uništeno je (Šal je fuć.)

fudlak, m. – vukodlak (Fudlak su noć zavija.)

fudra, ž. – podstava (Kad promeniš fudru, kapot će ti bit kot nov.)

fudrat, gl. – podstaviti (To je debeli brhan i rabi ga fudrat.)

fudrano, pridj. – podstavljeno (To je dobro fudrano.)

fufa, ž. fufina, ž. makina, ž. cug, m. – vlak (Vuče fufina pozgorun kot nova.)

fuga, ž. – spoj (Zalej tu fugu z betonon.)

fugat, gl. – zatvoriti spojeve između pločica (fugirati) (Bele tavelice fugaj z belen.)

fuj, – izraz za gađenje (Mat će reć otroku:»Fuj, pusti to, bakino!»)

fuknut, gl. – uteći, unići (Mačak mi zmed nog fuknul nutra.)

fulat, gl. – promašiti (Pusti ga da puca i tako će fulat.)

fumada, ž. – tegobe u menopauzi (Fumadi bi mi dobro prišle o Božiće.)

fumat, gl. – pušiti (Va štrpede su fumali poskriveć škrebut.)

fuminanti, m. mn. – šibice (Kupi mi jeni fuminanti. Zapali se kot fuminant. / nagao, eksplozivan)

fundaće, ž. mn. – talog od kave (Ti gledaj va fundaće, jas ću va kafe.)

fundament, m. – temelj (Storili su slab fundament.)

furba, ž. – lukavica (Ova maška je prava furba.)

furbarija, ž. – prepredenost, lukavost (Pazi ča delaš, to ti je furbarija.)

furbast, pridj. – lukav (Ni furbast, nego mona, kad njoj veruje.)

furešt, m. – stranac (Dva furešta i već imamo turizam.)

furija, ž. – jarost, bijes (Kad ju ćapa furija, najboje požuli kuću.)

furman, m. – kočijaš

Dobremu furmanu korbač kanta.

fuš, pridj.neprijavljeni posao, rad na crno (I delavci na fuš moraš platit.)

futrat, gl. – dobro hraniti (Futra muža kot da j’ puran.)

futranje, s. – tovljenje (Ovo futranje me više gušta nego da kupin gotovega prasca.)

fuži, m. mn. – vrsta domaćeg tijesta (Najviše volin slatki fuži od dobrega sira.)