jacera, ž. – ledenica, hladnjača (Jacera je puna prašćevine.)

jad, m. ljutnja

Jad je čoveku najhuji prijatel.

jadan, jadjiv, pridj. – ljutit, sklon ljutnji (On je od jutra jadan.)

jadina, m. – bijes (Jadina mu prezel i dušu i telo.)

jadit se, gl. – ljutiti se (Ni se ča jadit.)

jadro, s. – jedro (Zdignuli su jadra, sad te krenut.)

jagar, m. (stari izraz) – lovac (Svojni se za lovca reklo jagar.)

jagoda, ž. – zrno grožđa (Provaj jenu jagodu za videt ako je grozje već dosta slatko.)

jagodica, ž. – jagoda (Ovo leto su jagodice baš lepo urodile.)

jajar, m. – skupljač jaja za maškare (Daj semo jaje, gre jajar s košićen.)

jaketa, jaketica, ž. – kratki kaput (Obuči jaketu aš neš puše.)

jaklen, pridj. – svjež, zelen, zdrav (Ova je lipica baš jaklena.)

Jakovja, – blagdan sv. Jakova (V Opatije je Jakovja.)

jakovajski mesec, žetvenjak, m. – srpanj (Šenica je ovo leto zrela već na pol žetvenjaka.)

jalova, pridj.neplodna (Ova je zemja slaba i jalova.)

jalovica, ž. – nerotkinja (Koza nan je jalovica.)

Oteli pomust državu, a ona jalovica.

jančić, m. – janje (Zlegal nan se jančić.)

japno, s.vapno (Živo japno se ugasi pa pusti da odstoji, a potle par meseci š njin se beli.)

japnenica, ž. – vapnenica (Storili su zadnju japlenicu.)

japneničar, m. – čovjek koji pravi vapno (Ja mislin da va sele već ni japneničari.)

jarbola, ž. – vrsta vina (Bela i črna jarbola raste samo va Zvonećoj.)

jardin, m. – park (Va jardine su posadili nove rožice.)

jarić, m. – jare (Jarić skače po umejke.)

jarina, ž. – šljunak (Po beloj ceste zogar saki dan rasteže jarinu.)

jarmić, m. – jaram (Parićaj jarmić, gremo orat!)

jaruh, jarušić, m. – janje, janjčić (stari naziv) (Jarušića na ražanj za Vazan.)

jatit se, gl. – skloniti se od kiše (Moramo se jatit pod krovon aš je do kuće dugo.)

jatno, pridj. – u zavjetrini (Pod oven je zidon jatno za vijolice.)

jas, zamj. ja (Jas znan ča san, a Bog zna ča ću bit.)

jasla, s. mn. – jasla (Saka krava zna kade su njoj jasla.)

javorika, ž. – lovorika (Stavi va gulaš jeno pero javoriki za dih i gušt.)

jazvac, jazbac, m. – jazavac (Nedeju su lovci ubili starega jazvaca.)

jazbina, ž. – sklonište (Ne znan je ova jazbina od lesice al jazvaca?)

jecat, gl. – mucati (Teško će progovorit aš od rojenja jeca.)

ječmik, ješmik, m. – ječam (Za obed ćemo ješmik i fažol.)

jed, jido, s. – hrana (Najbojo jido težaku je kapuz i fažol s kuson prašćevine.)

jedanput, br. – jednom (Jedanput teče pas, drugi put zec.)

jeknut, gl. – lecnuti se, trgnuti se (Ma san jeknula kad je skočil pred mane.)

jelitima, ž. – ostavština kćeri (Hćer za dotu dobije jelitimu, a sini dele grunat.)

jelož, pridj.ljubomoran (Muž njoj je jelož.)

jeložija, ž. – ljubomora

Jeložija j’ kot rak, aš dura do smrti.

je ma ni – uzr.: rekao jest, ali nije istina (Se ča poveda je ma ni.)

jelva, jelvica, ž. – jela, mala jela (Z šumi su prnesli jelvicu, a sad je već do krova visoka.)

jelša, ž. – joha, vrsta stabla (Brgujci su s vozon kapuza rano prišli v Reku i pod jelšami pul zvira počinuli prej leh se placa na Brajde otpre.)

jenaki, pridj. – jednaki, isti (Si su njin sini jenaki, dobro pa Bog.)

jenar, m. – siječanj (Nekad se prvi mesec va lete zval antonšćak, onda siječanj al jenar, kako kade.)

jenjat, gl. – popustiti (Već tri dni puše, ma će i jenjat.)

jesen, m. – jasen (Od mladega jesena stori se fikalnić.)

ješer, m.- razum(stari izraz, ne čuje se više)

ješka, ž. mamac (Na udicu se stavi ješka. Ona ume hitit ješku.)

naješkat, gl. – namamiti (Najprej naješkaj pa lovi ribi.)

jetika, ž. – sušica (Više se ne čuje za jetiku.)

jetikav, pridj. – tuberkulozan (Frane je bil jetikav, ma ni umrl od jetiki, nego ga drevo va šume zmastilo.)

jetikavac, m. – tuberkulozni bolesnik ili osoba koja stalno prigovara (Bože, oslobodi me boli i jetikavega muža.)

jezero, br. – tisuću (Jezero vrazi te ne zelo.)

ježovitar, m. – jezuit (Pun je grad ježovotari.)

jil, gl. – jeo (Čovek je vavek jil palentu s črnen vinon i žlicun cukara.)

jilo, s. – ilovača (On ti ima srce od jila.)

jir, m. – zavoj, okuka (Razbil san auto aš san mislel da j’ taj jir driteji.)

jist, pojist, najist, gl. – jesti, pojesti, najesti (Kega ni, taj ne ji.)

jog, m. – boćalište (Zlihali su jog, gremo boćat?)

joh, joh mane – uzrečica za neku nevolju (Joh mane i njin.)

joh i kataloh – zlo i naopako (Joh i katalog je bil pul nas danas… /Gervais)

Jenega se joha rešiš, drugega dobaviš.

Joh kuće va ku niki neće.

jokanje, s. – zapomaganje (Jokanje ti neće pomoć.)

jokat, gl. – jaukati (Neću jokat ako me niki ne čuje.)

Na tuju nesreću ni ča jokat ni jujuhat.

jota, ž. – jelo od kupusa ili repe (Čera smo jotu, a danas je žbravada na rede.)

jorjin, m. – dalija (Iman jorjini za crekav.)

jubav, ž. – ljubav

Jubav se čuda puti rodi z ničesa.

Ni rani ku jubav ne zleči.

judi, m.mn. – ljudi

Sto judi, sto ćudi, a ti stori po svoju.

jugovina, ž. – južno vrijeme (Niš me ni voja aš je vane vela jugovina.)

jur – nekada, valjda, pa, baš (Jur će Bog sprovidet ča mi rabi.)

jušan, pridj. – rijedak (Ta jubav njin je neš jušna.)

jušto, – točno, baš, upravo (Jušto to su rekli. / fraza: Ako ćemo jušto pravo, onda su oni krivi.)

jušto tisti – upravo taj (Jušto tisti me je pretekal.)

juto, pridj. – kiselo (Vino van je malo juto.)

jutra, pril. – sutra (Jutra ćemo počet kosit.)

jutra jutro, pril. – sutra ujutro (Jutra jutro još za škura gremo va goru.)

južina, ž. užina (Za južinu ću skuhat konpira i ofrigat pršuta pa prelet.)

južinat, gl. – užinati (Južinat ćemo na lehe pod smokvun.)