ka, ki, ke, ku, zamj. – koja, koji, koje, koju (Ka će, ka ne, baš me briga. Ki će ku? Ke su te pul vas? Ku noć ste va rebre videli Malika?)

kabal, m. – kabao (Nakalaj mi kabal vodi za robu oprat.)

kacavida, ž. – odvijač (Prnesi mi velu kacavidu!)

kacot, m. – stisnuta šaka (V oštarije ki put i kacoti zatancaju. / tučnjava)

kačji pavuk, m. – poskok, zmija otrovnica (Kačji pavuk je otrovan.)

kadagod, pril. – katkada (Pomori ocu kadagod.)

kade, zamj. – gdje (Kade pošne vaša šuma?)

kade god – bilo gdje (Kade god se najde tu stori zmešu.)

kadilo, s. – kadionica (Danaska je plovan zel novo kadilo.)

kadina, ž. – lančić za uru (Kadinu i uru je nono prnesal z Merik.)

Bi boje storil da na kadinu obesi zajik leh uru.

kad tr kad – ponekad (Ni to saki dan leh kad tr kad.)

kadit, gl. – dimiti, pušiti (Ki to pul nas kadi?)

kafe, s. – kava (Kafe je kuhano.)

kafeno, pridj. – smeđe (Danaska smo si kafeni: tvoj veštid, moje sviti, nonin travers i kamižolin od nonića.)

kajzerica, ž. – vrsta peciva (Stavi mi va kajzericu feticu sira.)

kal, kalić, m. – ozidana lokva za vodu (Na kal smo hodili po vodu za blago.)

kala, ž. – uska gradska uličica (Va Grade su kali s kamiki obložene.)

kalac, m. – kažiprst (Brojalica: Palac, kalac, brto-glavac.)

kalat, gl., zakalat, gl. zikalat, gl. – grabiti vodu iz cisterne, zagrabiti, iscrpsti

kalat, gl. – spustiti (Pjesma: …sama mi je gaćice kalala…)

kalano, pridj. – spušteno (Na brode je kalano velo jadro.)

kalamar, kalimar, m. – liganj (Ovi su ti kalimari najboji za brodet.)

kalamita, ž. – gromobran, magnet

Kalamita vežuje nebo za zemju.

kalandraka, ž. – krumpir na gulaš (Neki reču kalandraka, a neki lih konpir na gulaš.)

kalati, gl. – kalati (Od lipića se zname kora pa kala liko.)

kalceti, ž. mn. kalcetoni, m. mn. kalcetice, ž.mn. – čarape, dokoljenke, čarapice (Otac nosi kalceti, brat kalcetoni, a jas kalcetice.)

kaldaja, ž. – parni kotao (Kaldaja se pokvarila, zovite kapota.)

kalesin, m. – manji voz na dva kola, a vuče ga čovjek (S kalesinon ću vaje zapejat to japno doma.)

kalmo, pridj. – mirno (Deca, stojte kalmo!)

kalmat se, gl. – primiriti, odalečiti (Boje se od grdega kalmat.)

kalumat, gl. – nasamariti, podvaliti (Ni ti prijatel ki ti smiron neš kaluma.)

kaluje se, gl. – spušta se (Jutro se more kaluje.)

kaluža, ž. – kaljuža (Ku kalužu su storili ovi prasci.)

kaljeva peć, ž. – keramičke pločice od kojih se zida kaljeva peć (Va sakoj su kamare imeli kaljevu peć.)

kamamila, ž. – kamilica (Kamamila je dobra za štumih.)

kamara, ž. – soba (Kamara je fanj velika.)

kamarin, m. – sobičak ili smočnica (Kamarin nan je pun sega i sačesa za zimu.)

kamela, ž. – deva (Prej će kamela kroz iglene uše, leh bogatun va diku nebesku.

kamenica, ž. – raža, kamena posuda za ulje (Za obed ću storit brodet od kamenice. Operi malo onu kamenicu za ule.)

kamik, kamečina, kamečić, m. – kamen, kamenčina, kamenčić (To je kamik za obdelat. Kamečina je veći od karijoli. Kamečić po kamečić i ozidaš kuću.)

kamižolin, m. – muški prsluk (Vavek je na kamižolin nosil zlatnu uru.)

kamogod – bilo gdje (Kamogod da gre, gre čist i opran.)

kampana, gl. – zvoni (Već treti put kanpana.)

kampanat, gl. – zvoniti (Ive je najlepše umel kampanat.)

kampanat, gl. – stalno ići za nekim (Majko, on mužićo smiron za njun kampana.)

kampijun, m. – uzorak, egzemplar (Lojzić Jurakov je bil Tometićev kampijun kega se štimalo.)

kamuf, kamufići, m. – volan, volančići (Na brhan je stavila kamuf, a na šurku črjeni kamufići, nagusto jedan do drugega.)

kana, ž. – cijev puške (Pazi na ku ti stran stoji kana od puški.)

kanape, m. – otoman (Ovaj kanape ne bin dala za niš s kuhinje.)

kanat, m. – pjesma (Ala, deca, prebirajte črešnje i kantajte.)

kanavina, ž. – vrsta tkanine koja se prošivala i umetala u kapute i jakne zbog čvrstoće (Jaketa lepo stoji ako va nju staviš kanavinu.)

kanba, kamba, ž. – savinuti dio jarma ispod vrata vola ili savinuti dio dna za koš (Iman jaram jedino mu moran nabavit novu kambu. Od drena san svil kanbu za koš oprćalni.)

kancelarija, ž. – ured (Direhtor je više va kancelarije, nego na terene.)

Kandalora, Kandelora, ž. – Svjećnica (Kandalora zima fora, sneg do mora.)

kandela, kandelica, ž. – svijeća, svjećica (Kandela je dogorela. Zapali kandelicu.)

kandiler, m. – svjećnjak (Ovaj je kandiler s crekvi.)

kanel, ž. – slavina (Na bačvu su stavili nov kanel.)

kanela, ž. – cimet (Va jabuki za štrudel dobro je stavit malo kaneli.)

kaneta, ž. – polucilindar (Jaketa, kaneta, garoful, šćapić… Gervaisov Mladić.)

kanoćal, m. – dalekozor (Kanoćal mi pokaže i ono ča oče ne moru videt.)

kanon, m. – duboki nabori na suknji (Ovo su leto moderni kanoni.)

kanotjera, ž. – potkošulja (Obuči čistu kanotjeru kad greš duhtoru.)

kanpana, ž. – zvonoliko krojena suknja ili haljina (Storite mi punu kanpanu. / puni krug)

kanpanat, gl. – zvoniti na poseban način, ali i praviti buku, bučiti (Danaska Ivo kanpana. Mali, ne kampanaj mi okol ušij!)

kantat, zikantat se, gl. – pjevati, napjevati se (Su noć smo kantali i zikantali se.)

kanteli, m.mn. – postolje za bačve (Storili smo nove kanteli za bačvi va konobe.)

kanti, m.mn. – ženidbene napovijedi (Tri se nedeji za redon čitaju kanti.)

kantrida, ž. – stolica (Ne more jena rit na dve kantridi.)

kantun, m. – ugao (Žena drži tri kantuna kuće.)

kantunal, m. – ugaoni kamen na zidu kuće (Ovaj je kantunal stavan kot da j’ tu odvavek.)

kantur, m. – pjevač (Bil je dobar kantur, boji od seh.)

kanturica, ž. – pjevačica (Marica je bila vrsna kanturica.)

kantuneta, ž. – pjesma (Dečja kantunetica: Kolo, kolo išujanca, babinega janca, preko mosta tanca, cincelele)

kanul, m. – top (Nono je gluh kot kanul. / potpuno gluh)

kapac, pridj. – sposoban, izgleda da će, bit će (On je kapac čuda pojist. Kapac da će daž.)

kapara, ž. – predujam (Kaparal san kravu.)

kaparat, gl. – dati predujam

Divojku ni ča kaparat, leh zet.

kapat, gl. – kapati (Daž kapa cel dan, a zgleda da će kapat i su noć)

kapcul, m. – kapisla (Kapculi nisu za decu.)

kapić, m.kapljica (Smokva je zrela, ima kapić. Kapić vodi je dosta.)

kapitan, m. – nekad glavna osoba u kotaru (Kapitan je glavni, ča on reče tako mora bit.)

kapitanat, m. – područje kojim je vladao kapitan, kotar (Kastafski kapitanat je imel svoji zakoni.)

kapitat, gl. – naići, upravo u taj čas (Čudno, kako vavek kapita na obed.)

kapitul, m. – poglavlje (Kastafski štatut ima 57 kapituli.)

kapja, ž. kolp, m. – srčani i moždani udar (Kapja mu pala. Iveta je kolpalo.)

kapnut, gl. – kapnuti (Sam Bog zna od kud je kapnulo to blažino. / došlo, naišlo)

kapo, m. – nadglednik (Kapo je tu da nadgleda našo delo.)

kapot, kapotić, m. – kaput, kaputić (Ti obuči kapot i otroku obuči kapotić aš je vane zima.)

kapotin, m. – ženski odjevni predmet bolje kvalitete (Za mašu obuči kapotin. Ćeš obuć novi kapotin za tanac?)

kapuč, m. – kapuljača (Z ovun jaketun gre i kapuč.)

kapula, ž. – luk (Posadili smo celu lešicu kapuli.)

kapulica, ž. – lukovica (Daj mi dve kapulice od jorjini za posadit.)

kapuz, m. – kupus (Kapuz nan dobro urodil.)

kapuznica, ž. – rasol (Rastreznit će se samo mu daj lončić kapuznice.)

kapuzišće, s. – kupusište (Na celen kapuzišće ni glavice manje od kila.)

karanpana, ž. – podrtina, olupina (On još vavek vozi onu karanpanu.)

kar, m. – svađa (Vavek i vekon je kar va kuće.)

karanje, s. – svađa (Karanje njoj je hrana za dušu.)

karatel, m. – bačvica za soljenje ribe, bačva bez gornjeg dna (Karatel treba dobro oprat.)

karaula, ž. – stražarska kućica (Karaula na Perasoven je dugo još bila cela.Zrušili su ju kad su cestu širili.)

karbola, ž. – dezinfekcijsko sredstvo (Sa kuća po karbole diši.)

karijola, ž. karet, m. – ručna kolica sa sandukom za teret, ista kolica bez sanduka (Pejali smo punu karijolu konpira doma. Stavi vreću na karet i vozi doma.)

karik, m. – adut (Hiti karik!)

karoca, ž. – kočija (Sel gospodin va karocu.)

karocica, ž. – dječja kolica (Stavi otroka va karocicu pa će ti bit lagje.)

karota, ž. – cikla (Kuhanu karotu parićaš na salatu.)

kartela, ž. – tiketi od tombole (Podeli karteli i fažol pak ćemo zdignut dve tonbuli.)

kartulina, ž. – razglednica (Dobila san kartulinu z Merik.)

kasa, ž. – blagajna (Pusti ti šoldi na kase.)

kasić, m. – ženski prsluk (Kupila san premići kasić.)

kasela, ž. – mrtvački sanduk (Noniću su kupili dragu kaselu.)

kaselica, ž. – sandučić (Va kaselice se drži orude.)

kason, kasonić, m. – sanduk, sandučić (Va kasone nan stoji konpir, a kasonić smo parićali za suhi fažol.)

kaša, ž. – rijetka palenta

I retka kaša spat peja.

kašaj, m. – kašalj (Muči me kašaj već tri dni.)

kašeta, ž. – kutija za voće (Nabrali smo punu kašetu jabuk.)

kaška, ž. – zmija (Kega kaška uji, se i kušćerice boji.)

kašneje, pril. – kasnije (Prit ću malo kašneje leh ča san rekla.)

kaštel, m. – srednjevjekovni dvorac, zamak (Va kaštele su bivala gospoda.)

kaštig, m.- kazna (Otrok je va kaštige.)

kaštigat, gl. – kazniti

Kega Bog ne zna kako kaštigat, zame mu pamet.

Katarinina, ž. – blagdan svete Katarine (Sveta Katarina van, do Božića mesec dan.)

katran, m. – crna žitka masa, paklina (Namaži dno čabra s katranon da ne pušća.)

kava, ž. – kamenolom (Va ovoj kave je lepo kamene.)

kavat, gl – vaditi kamen (va Preluke kavali, v Reke zidali)

kavador, m. – radnik u kamenolomu (On je dobar kavador.)

kavaleti, m. mn. – nogari (Stavi poneštri na kavaleti za lagje piturat.)

kavec, m. – ostatak tkanine (Od tega kaveca moren storit samo mudandi.)

kaverna, ž. – šupljina (To je vela kaverna pod stenun.)

kavran, m. – gavran (Već tri dni mi jedan kavran prihaja pul kuće.)

kavul, m. – cvjetača (Kavul skuhaj i načini ga na salatu.)

kazerma, ž. – vojarna (Ova kazerma je vela za tako malo soldati.)

kažin, m. – javna kuća ali i zbrka (Va kažin se već ne gre. Najveći kažin stori politika.)

Otav preveć, kažin va kuće.

kažot, m. – kiosk (Od kad su stavili semo ov kažot, moremo se neš kupit.)

ke, zamj. – koje (Ke su te divojki?)

kebar, m. – hrušt (Kebar prileti na svetlo.)

keckali, gl. – podbadali, bockali riječima (Kastafci se vole keckat, ma ne i potuć.)

kelner, m. – konobar (Dela kot kelner pul Matuj.)

kemik, m. – umjetno gnojivo (Ni blaga ni gnoja pa čovek mora stavit malo kemika.)

kerlić, m. – gizdelin (Naš je Nino pravi kerlić.)

ki, zamj. – tko (Ki je božji tako kasno?)

kičica, ž. – gležanj (Zvinula san nogu, sad me boli kičica.)

Mužu veruj do kolena, prijatelice do kičice.

kidat, gl. – čistiti gnoj iz staje (Saki drugi dan treba kidat gnoj spod blaga.)

kigod, – tkogod (Kigod da pride ponuti mu kafe.)

kih, – kojih (Od kih je to rod?)

kihat, gl. – kihati (Od papra ću kihat, od kapuli plakat.)

kihavac, m. – kihanje (Kihavac je zdrav.)

kikarica, ž. – šalica za bijelu kavu (Puna je kikarica belega kafa.)

kikarin, m. – šalica za crnu kavu (Kikarin ti je prazan, ćeš još malo kafa?)

kilav, pridj. – nespretan (Ma si kilav za to storit.)

kilit se, gl. – nevoljko raditi (Već se pol dana kiliš s ten delon.)

kimat, zakimat, gl. – drijemati, zadrijemati (Potle obeda vavek kima. Nono zakima pul ognjišća.)

kimen, m. – kumin (Stavi malo kimena.)

kipet, gl. – vreti (Znami pokrov kad juha pošne kipet.)

ki put, pril. – ponekad (Ki put gren i jas va šumu.)

kirijaš, m. – kočijaš (On je kirijaš već pedeset let.)

kisat, gl. – kiseliti (Stavili smo repu kisat.)

kita, kitica, ž. – grana, grančica (Pili kitu na koj sedi. / radi sebi na štetu; Vavek va žepiće nosi kiticu mažurani ku mu Jelka dala.)

ki tr ki – poneki (Neće saki leh ki tr ki.)

kjanta, ž. – boca od dvije litre (Prnesal je kjantu vina i si su bili kuntenti.)

kjep, m. – oštrica kose (Moran nabrusit kjep.)

Čovek vavek na kjepe sedi.

kjet, zakjet, gl. – psovati, opsovati (Ni ča kjet ni zakjet ako te niki ne čuje.)

kjetav, ž. – psovka (Vavek mu kjetav na zajike bila.)

kjoncat, gl. – bućkati (Ča to kjonca va bocune?)

kjuč, m. – ključ (Storili smo nov kjuč.)

kjučanica, ž. – ključanica, brava (Ovo ti je kjučanica za vrata od konobi.)

kjuka, ž. – kvaka (Stare su kjuki bile od veće duradi.)

kjun, m. – kljun (Kosić ima žuti kjun.)

klać, m. – običan dugi prut za klaćenje ili kraći prut s kukicom za privlačenje (npr. grane trešnje) ili čupanje (npr. sijena sa stoga) (Zami klać i naklati jenu košaricu oreh. S klaćon naskubi breme sena.)

klanac, m. – prolaz između dviju kuća (Komać pasa skroz klanac s toliken bremenon sena.)

klanfa, ž. – željezna spona (Gredice ćemo s klanfami ćapat.)

klanfat, gl. – ogovarati

Kad oklanfa pol sela, gre va drugu polovicu.

klapat, gl. – štimati ( Se to nekako klapa.)

klast, kladen, gl. – staviti (Klast ću to na banak pa morda se proda. Čagod kladen na stol, se pojedu.)

klaštrit, kleštrit, gl. – sjeći, odsijecati grane od debla (Jutra ćemo klaštrit va šume.)

klatit, gl. – skidati štapom plodove s drveta, besciljno lutati (Ča Ive maruni klati? On smiron klati po sele.)

klecat, gl. – klecati (koljena) (Od glada mi klecaju kolena.)

klenbesat, gl. nesvr. – nehajno visjeti, ružno (Borša mu klenbesa z ramena.)

klepat, gl. – oštriti kosu (On dobro kjepa kosi, kjep mu pride oštar kot britva.)

klepetalnica, ž. – drvena naprava, koja se okreće pomoću vjetra, služi za tjeranje ptica ali i brbljavica (Mej zrelo grozje stavi se klepetalnicu da tira tići. Ona ti kot klepetalnica teče po sele i raznaša glasi.)

klepetat, gl. – brbljati (Od jutra do škura more klepetat.)

klesat, gl. – klesati (Od mala se vadil klesat.)

klešća, ž. – kliješta (S klešći stisni i drži, a z batićen zabij.)

kletu, pril. – iduće godine (Kletu gre va prvi razred.)

klili, klit, gl. – klijali, klijati (Su zimu su klili, a kad smo ih posadili nisu rasli.)

klimat se, gl. – klimati (Stari mi se zub klima.)

klinac, klinci, m. – drveni čavlići za potrebe postolara (Postolar najprej s klinci ćapa gornjište za poplat, a onda zašije z dretvun al zabije s čavlići.)

klobuk, m. – šešir (Klobuk na glave.)

Klobuk pokrije ćelu ma ne i bedastoću.

klofat, gl. – isprašivati tepih (Sinoć san klofala trapid, a danas se niš ne vidi.)

klofer, m. – udarač za isprašivanje tepiha (Udrij otroka s kloferon po rite.)

klopit, gl. – udariti (Makni se od makini aš ću te klopit.)

kloštar, m. – samostan (Zaprli su kloštar va parke.)

klubak, m. – klupko (Klubak vuni mi ni dosti za đile.)

kmet, m. – seljak, gospodar (Bil je veli kmet, ma ne i dobar kmet.)

kmetija, ž. – seosko gospodarstvo (Vela mu kmetija ni prnesla i velu bogatiju nego samo čuda dela.)

knjak, m. – ostatak pršuta (buncek) (Stavi va kapuz kuhat ov knjak.)

koća, ž. – ribarska mreža za lov u dubini (Hitiš koću i čekaš ribu.)

koćarica, ž. – vrsta ribarskog broda (Na koćarice vavek su čista samo svetla.)

kofa, ž. – ovalna košara (Nabrali smo punu kofu črešanj za placu.)

kogo, m. – kuhar (Delal je kot kogo na brode.)

kogul, m. – veliki kamen (Ki je po ceste rastresal ti koguli?)

koh, m. – slastica od riže (Koh se more storit od riži i od šimuneli.)

kojonat se, gl. – šaliti se (On se voli kojonat.)

kokolat, gl. – maziti (Ala, pokokolaj se malo s ćaćun.)

kokora, ž. – igra, dječje kolo (Deca igraju kokoru.)

kokoša, ž. – kokoš (I slepa kokoš najde zrno.)

kokošaro, m. – jastreb ili kobac (Kad bi se na nebe pojavil kokošaro, ženske su jako pjekale z rukami da njin kokošu ne zame.)

kokošinjac, m. – nastamba za kokoši (Hodi mi po dva jaja va kokošinjac.)

kola, ž.. – ljepilo (Kola je za kolat: hartu, hartun, drevo, kožu…)

kolat, gl.; zakolat, pridj. – lijepiti, zalijepiti (Kolat ću se slikice va album.)

Neken su usta zakolana za rit. / izjelice

kolac, kolčić, m. – ravan prut (Pul fažola moraš stavit veli kolac, a za grah ti j’ dosta i kolčić.)

kolajna, ž. – lenta s medaljom (Z rata prišal s kolajnun okol vrata.)

kolajnica, ž. – zlatni ili srebrni lančić (Na kolajnice njoj visi križić.)

kolar, m. – ogrlica za životinje (Stavi pasu kolar okol vrata.)

kolap, kolp, m. – srčani ili moždani udar (Kolap ga trefil kad je čul ča mu sused storil.)

kolarin, m. – svećenički ovratnik (Saki plovan ima kolarin okol vrata.)

koledva, ž. – koledva (Šli smo koledvat za Novo leto.)

koledvat, gl. – koledvati (Koledvali smo z jabukun nabodenun na kiticu od ružmarina.)

kolejani, m. mn. – oni koji koledvaju (Dobri Božići, dobri blagdani, sretno van Mlado leto, dajte nan dobru ruku.)

kolendar, m. – kalendar (Kolendar san obesila na zid.)

koleno, s. kolenićo, s. – koljeno, koljence (Koleno me boli aš san pala.)

kolet, m. – ovratnik, okovratnik (Muž ženu na kolete nosi, žena muža na obraze.

kolićo, s. – kotačić

Ako mićo kolićo škripje i velo se teže obrnja.

kolnica, ž. – spremište za kola (Pul dvorića su storili i kolnicu.)

kolo, s. – krug, kotač (Za voz rabe četire kola, a za karijolu samo jeno.)

kolonbar, kolombar, m. – kolut; metalni prsten na štednjaku (Znami kolonbar i stavi kafa va broštulin za zbroštulat.)

kolonice, ž. mn. – stupići na ogradi (Od dreva je storil lepe kolonice.)

kolor, m. – boja (Taj mi se kolor ne pijaža.)

koloran, pridj. obojan (Brhan mi na si kolori koloran.)

koltrina, ž. – zastor, zavjesa (Ovo su nove koltrini.)

koludrica, ž. – redovnica (Svojni su koludrice va bolnicah red držale.)

komać, pril. – jedva (Komać pride trudna s placi i već teče va vrt.)

komandirat, gl. – zapovijedati (On je navajan komandirat.)

komar, m. – komarac (Ni komar ga nima za ča ujist. / mršavost)

kombine, konbine, s. – ženska potkošulja (Prvo svilno konbine znemilo je muškeh.)

kombrci, m. mn. – prebacivanje preko glave, kolut naprijed (Delali smo kombrci po soj ravne.)

kombrčit se, skombrčit se, gl. – prevrtati se, pasti (preko nečega) (Kombrčili smo se po zelenoj trave. Tekla san i skombrčila se preko jenega kogula.)

komod, komocija, ž. – udobnost (Sedite, sedite, kumo, na komod.)

komodan, pridj.udoban (Ov štokrl mi ni komodan.)

komodat se, gl. – smjestiti se udobno (Vi se lepo komodajte, a jas ću skuhat kafe.)

komodin, m. – noćni ormarić (Znad komodina je sveta slika.)

komoštra, ž. – lanac za kotao nad ognjištem (Oganj gori, obesi komoštru.)

kompir, konpir, m.krumpir (Ovde je konpir za porabu, ovde za seme.)

komun, m. općina (Se pod zvon sv. Jeleni je bil Kastafski komun.)

komunal, m. općinsko zemljište(Više ni koz da pasu po komunale.)

komunjski, pridj. – javni (Ovo je komunjski umejak.)

konatit, gl. – skitati se (Kastavac ni nikad po svete konatil leh delal.)

konbinat, gl. – napraviti, kombinirati (On će ti ga konbinat koliko glavu obrneš.)

koneštrica, ž. – košarica (Naberi koneštricu radića.)

konfeti, m. mn. – svatovski bomboni (Nekad su se na pire samo hitali pupčići, a sad se dele i konfeti.)

konfužijon, m. – zbrka (Tri ženske va kuće i konfužijon je tu.)

konoba, ž. – podrum (Puna njin je konoba vina.)

konpirica, ž. – palenta krumpirica (Palenta konpirica je najboja s kiselen kapuzon.)

konpirišće, s. – krumpirište (Pasaj z grabjami po konpirišću da pobereš nat.)

kontesa, ž. – grofica (Onu malu vavek dva tri pejaju doma kot da j’ kontesa.)

kontraband, m. – krijumčarenje (Kontraband more bit za potrebu i za objest.)

kontrapeza, ž. – ravnoteža (Onoj dobroj ženskoj Bog je za kontrapezu dal onega niškoristi.)

kontra, – protiv (Kad god je ona za, on je kontra.)

konjar, m. – vozač kola s konjima (On je dobar konjar, blago mu nikad ni lašno.)

konjić, m. – gredica ispod krova (Na kuću je stavan konjić.)

kop, ž. (za kop) – vrijeme kopanja (Još malo i počet će kop.)

kopa, ž. – ugljenica (Bome smo storili lepu kopu.)

kopanina, ž. – zemlja koja se redovito kopa (Na toj kopanine ćemo ovo leto posadit konpir.)

kopanjice, ž. mn. – drveno ili željezno korito (Kopanjice mu stoje na ramene kot da se š njimi rodil.)

koperta, ž. – prekrivač za krevet (Ovu je kopertu oplela moja nona.)

kopice, ž. mn. – vunene čarape (Muški su nosili kopice.)

kopicat, gl. – koprcati nogama (Otrok ti vavek kopiče z nogami.)

kopito, s. – postolarski kalup (Dat ću stavit postoli na kopito aš me stišću.)

koprifogo, s. – zamračenje (Koprifigo je, stavi ponjavu na poneštru.)

koprivić, m. – ladonja (Koprivić više voli rast pul mora.)

koračić, m. – koračić (…i koračić kot vrapčić…Gervais)

koračina, m. – koračina (Storil Nogonja jedan koračinu…)

korak, m. – korak (Korak po korak i živjenje se porabilo.)

korak daje, – iskorak (Fabrika je šla korak daje.)

koral, ž. – ženska ogrlica od perlica (Navrezla san nov koral.)

korbač, m. – bič (Korbač puca, deca bešte ća!)

korda, ž. – električni kabel, kabel za paljenje mina (Korda j’ kratka, brzo glavi dole.)

kordelica, ž. – vrpca (S klobuka njoj visi jena lepa črjena kordelica.)

kordun, m. – gajtan (Se okolo za lepo videt stavili su kordun.)

koren, korene, m. – korijen, korijenje (Ima trd koren. Ne pobiraj korene.)

korenat, m. – morska struja (Korenat nosi na van.)

korijera, ž. – autobus (Ovo je nova korijera.)

korinto, pridj. – tamnocrvena boja (Odvavek mi se pijaža ov korinto brhan.)

korito, s. – udubina u kamenu / prirodna ili umjetna (Hiti prascen jist va korito. Va oven korite je vavek vodi za tići i blago.)

korizam, ž. – korizma (Za korizam prestaju tanci.)

koromač, m. – jestiva biljka, anason (Volin storit maneštru od koromača.)

korona, ž. – neobrađeno zemljište (Sa je korona zarasla va travu.)

korš, m. – vrsta kamena (Od kamika korša delaju se škrili za po tloh, od kamika samca škalini i pragi.)

korši, ž. mn. – mototrke (Homo gledat korši va Preluk.)

kortejat, gl. – udvarati

Mladić divojku korteja dok ju va posteju zapeja.

koser, m. kosijer, alatka za sječu drva (S koseron odseči kiti i stavjaj kitovinu na kup.)

koserić, m. kosirić (Ne igraj se s koserićen nego naseči malo zelenila za kozi.)

koserica, ž. – kosirić na sklapanje (Otac je vavek va žepe nosil kosericu.)

kosice, ž. mn. – pletenice, bod u ručnom radu (Mala je od mića nosila kosice.)

kosić, m. – kos (Čuj, čuj, kosić kanta!)

kosit, gl. – kositi (Frane kosi, rukavice nosi. / slab kosac)

kosmat, pridj. – dlakav (Majko, kako van je kosmat taj pas!)

kosmat, gl. – čupati (Sinoć smo kosmali vunu.)

kosmat se, gl. – počupati se (Deca, ne kosmajte se, nego hote se igrat.)

kost, košćica, ž. – kost, koštica (Očistite tu kost. Boli me saka košćica.)

kostanj, m. – kesten (pj.: Mošćenice po košćice, va Lovran po kostanj, v Reku po kašu retku…)

koš, m. – okruglo pletena košara od pruća (oprćalni koš, vejni koš, ručni košić, dečji, kukačić, kofica, tunbak…)

kostum, m.- kupaći kostim (Leto gre, rabi mi nov kostum.)

košar, m. – izrađivač koševa (Pepić Permanov je bil najboji košar, ča ja znan.)

košćati, pridj. – košćati (Oni su ti si visoki i košćati.)

košerepa, m. – jelenak (Košerepa je doletel na pergul.)

košnja, ž. – kosidba (Košnja je najboja dokle j’ rosi, onda kosa po trave tanca.)

košta, ž. – ishrana (On je pul nas na košte.)

koštat, prikoštat, gl. – pristati (usidriti se), približiti (se) (Prikoštal se kot boća bulinu.)

kot, – kao (Kot na iglah san. / nemiran)

kot da bi, kodabi, – kao da bi ( Stori fintu kot da bi šal, a ne makne se z mesta.)

kot da bi na priliku – na primjer, npr. (Teče kot da bi na priliku tekal za prave utrki.)

kotac, m. – svinjac (Kuća njin je kot kotac.)

kotal, m. – kotao (Dopejali su rakijni kotal.)

kotit, nakotit, gl. – kotiti se, nakotiti (Miši se brzo kote i vaje ih se hijada nakoti.)

kotlar, m. – kotlar, izrađivač kotlova (Najstareji kastafski kotlar, ča se zna, bil je Jakov Karlavaris 1776. g., a zadnji Vilko Osojnak. Delali su rakijni kotli, kotlići za palentu i maneštru, pokrovi, lončići i palčići, mehi za sumporat i šprici za ruže kropit, se na ruki tučeno od rama.)

kotorata, ž. – vrata u podu, vrata za tavan (Otpri kotoratu i pazi da ne padeš.)

kotula, ž. – podsuknja (Kolala san kotulu, speglala i obukla.)

koverta, ž. – omotnica za pismo (Ovo je prazna koverta.)

kozice, ž. mn. – variola (Otrok je dobil kozice i ne gre va školu.)

kožuh, m. – kaput od kože (Kožuh more bit z rukavi i bez rukavi, sakako je tepal.)

kračat, gl.zaplitati se, prepletati noge (Popil je dva po dva i sad krača po ceste.)

kračasto, pridj. – nespretno, nezgrapno hodati (Drugi dan saki zvončar kračasto hodi.)

kračun, m. – zasun (Na konobe još imaju kračun.)

Pul njih ni računa ni kračuna.

kraj, pril. – pokraj (Na kraje lehi posadili su smokvu težakon za hlad.)

kraja, krajat, gl. – mahati rukama, gestikulirati, ali i besciljno hodati (On smiron kraja z rukami. Od jutra do škura kraja po grade.)

krakatalnica, ž. – čegrtaljka (O Vazme namesto zvona čut je krakatalnicu.)

krakatat, gl. – čegrtaljkom proizvoditi zvukove (Se ovako stara još bin krakatala, ma ne umen storit krakatalnicu.)

kramarija, ž. – drangulije, starudija (Se j’ to kramarija za smeti.)

kramat, gl. – teško koračati, ali ići i bez cilja (Krama, krama, smiron nekamo.)

krampat, gl. – raditi krampom (Teško je krampat.)

kravuj, kraguj, m. – kobac, jastreb (Ov kravuj još od čera nadleta.)

krbit, m. – karbid (Lanpa na krbit za ribi lovit.)

krbun, m. – ugljen (Storili smo krbuna za tri zimi.)

krbunar, m. – ugljenar (Delo krbunara je teško, a i treba ga umet storit.)

krbunica, ž. – ugljara (Nekad je sako selo delalo krbunicu.)

krcat, nakrcat, skrcat, gl. – pun, natovariti, istovariti (Lahko j’ krcat ako imaš ča.)

krč. m. – grč (Najhuje je ako te krč probudi, prvo te boli a onda i rasani.)

Saki put kad rabi platit, prsti mu ćapa krč.

krejuti, m.mn. – krila (Zirasli su mu krejuti. / uzoholiti se)

krejutat, gl. – mahati krilima, ali i besciljno hodati

Si krejutamo, retki polete.

kremkolor, pridj. – oker boja (Kupila san maju kremkolora.)

krenut, gl. – krenuti, početi (Te maškare krenut ale ne?)

krepak, pridj. – jak (Baš je krepak taj otrok.)

krepan, pridj. – uginuo (Na ceste leži krepan mačak.)

krepalina, ž. – crkotina, ali i lijenčina (On ti je od rojenja krepalina.)

krepat, gl. uginuti (Tovarić je star, al ga prodaj al će krepat.)

krepevat, gl. – crkavati (Krepevat će od glada a neće delat.)

krepharta, ž. – krep papir (Tereza je od krepharti delala rožice za kruni.)

kres, m. – krijes (Nekad su se kresi palili za Ivanju i Petrovu.)

kreši, kreševat, gl. – raste, narasti (Ov otrok van kreši kot z vodi.)

krevja, krevjat, gl. – teško hodati, vući noge (zbog starosti ili bolesti) (Krevja, krevja, ma nikako da pride.)

krič, m. – vika (Veli krič, velo nič, govorila je nona. / mnogo vike nizašto)

kričat, gl. – vikati (Kriči samo kad ju ki nasliša.)

krigal, m. – vrč (Krigal je još pun, ala pijte!)

krijanca, ž. – pristojnost, uljudnost (Krijanca je pitat a ne zet.)

Otročina bez krijanci, nima smoka ni šuštanci.

krilo, s. – skut suknje ili haljine (Pozibji otroka va krile.)

kritikon, m. – kritičar (On je kritikon pa boh.)

krivo, pridj. – savijeno (Ni ni kriv ni prav, ma je skolonban.)

krivit, gl. – optuživati (Ako ne gre, niki ga neće krivit.)

krizban, m. – božićno drvce (Okrunila se kot krizban. / nakinđurila)

križ, m. – križ, ali i životna patnja (Saki čovek nosi svoj križ, ma jas san oprtil i kapelicu, reče Josip z Svetega Mateja.)

križi, m.mn. – krsta, donji dio kralježnice (Već let me križi bole.)

križat se, gl. – krstiti se (Ne križaj se, nego moli.)

križišće, s. – raskršće (Na križišće su stavili raspelo.)

križni put, m. – hod Isusa Krista na Golgotu (Pasala j’š njin križni put. / životne teškoće)

krkič, m. – nositi za vratom

Od kad ju nosi na krkič, ni zablatila postoli.

krmežjiv, pridj. – krmežljiv (Umij se, viš da si krmežjiv.)

krocula, ž. – teška cipela s umetnutim željezom na prstima i limenim potkovicama na petama (Ovo leto je kačak pa moran obut kroculi.)

kroculat,gl. – zvučno hodati (Čut ga j’ do pol sela kako krocula.)

krolat, gl. – srušiti se (Krov je krolal.)

kronpast, krompast, pridj. – šepav ili iskrivljenih nogu (Od kad ga je kamion stisnul vas je nekako kronpast.)

kropit, gl. – prskati vinovu lozu (Stavil san vidrijol va vodu pa ću jutra kropit ruže.)

krosnat, pridj. – razgranat (Ov grm je bome krosnat.)

kroša, ž. – drobilica za kamenje (Majko, on čovek ji kot kroša.)

kroštuli, ž. mn. – slastica od tankog tijesta pečena u ulju (Kroštuli ne ume saka ženska speć.)

krpa, krpica, ž. – dronjak (Ovo ti ni leh krpa za po tloh oprat.)

krpenjača, ž. – lopta od starih krpa (Ni bilo bali, boh da j’ bila i krpenjača.)

krpice, ž. mn. – vrsta tijesta (Večeraska su krpice za večeru.)

krpatur, m. – poplun

Muž i žena se najlagje pod krpaturon pomire.

krpuša, ž. – krpelj (Ne pustite pasa z veza aš će prit pun krpuš.)

krsnik, m.vidovnjak (Ča štriga zaštriga, krsnik razvrgne.)

krsnica, ž. – vidovnjakinja

Da san krsnica, ne bin bila grešnica.

krst božji, m. – živ čovjek (Va celoj gore ne trefiš ni krsta božjega.)

kršćani, m.mn. – ljudi kršćani (Si kršćani su prišli na spoved.)

kršćanski glasi, m.mn. – ljudski glasi (Kršćanski glasi za nami hode.)

krulit, gl. – zvuk koji se čuje u utrobi (Va trbuhe mu glad kruli.)

kruna, ž. – vijenac (Ako rakija nima krunu, ni za lek.)

krunčica, ž. – nevjestin vijenac (Nevestica nosi krunčicu na glave.)

krunit, okrunit, gl. – kititi, okititi (Volin krunit krizban i okrunit su kuću.)

krušva, ž. – kruška (Ove krušvi još nisu zrele.)

kubić, m. – stajica pokrivena slamom (Va kubiće su se jatili kad je padal daž.)

kućani, m.mn. – ukućani (Saku grdu kućani vavek zadnji doznaju.)

kućer, m. – kočijaš (On ti je kućer.)

kućeta, ž. – krevet bez posteljine (Prnesla je lepu kućetu i sad te imet posteju bog bogova.)

kudlak, m. – vukodlak (Ne znan je al ne kudlak, ma ga ne volin trefit za škura na pute.)

kufer, kuferić, m. – kovčeg, kovčežić (Va kufere je prnesal robu, a va kuferiće knjigi.)

kuglof, m. – vrsta kolača (Speči jedan kuglof, te nan prit kumpari.)

kuharica, ž. – ženska koja kuha (Bila je najboja kuharica va sele.)

kuharica, ž. – kuhača (Ova mi je kuharica samo za marmeladu mešat.)

kuharica, ž. – kuhinjska ukrasna krpa (Nekad je zad sakega špargeta na zide visela kuharica.)

kuhnjada, ž. – kuhanje (Kuhnjadi mi je već preko glavi.)

kuhnjada na sape, ž. – kuhanje na pari (Kuhnjada na sape je neš modernega.)

kujin, m. – bratić (Danaska kujin kujina ne pozna.)

kujina, ž. – sestrična (Moja je kujina paška nevesta.)

kujva, ž. – dunja (Kujva mi je su kamaru zadišela.)

kukač, kukačić, m. – veći i manji koš s kukom za branje trešanja (Naberi kukačić črešanj.)

kukast, pridj. – kriv (orlovski nos) (Naš Ive ima kukast nos.)

kukavica, ž. – crveni kaćun (Orchis peupurea); ptica; slabić (Videj kako cvatu kukavice. Kukavica kuka. On ti je kukavica za tako ča storit.)

kukurikat, gl. – kukurikati (Rano je peteh počel kukurikat.)

kumar, m. – krastavac (Kumari su dosta veliki, naberi ih za salatu.)

kumbatuj, m. – stupica za ptice (Podlegli smo dva kumbatuja ma su tići danaska šegavi.)

kumedija, ž. – šala (Lih pride i već je kumedija va kuće.)

kumedijast, pridj. – šaljiv (On je odvavek kumedijast.)

kumišojon, m. – komisija (Će ti prit kumišijon va butigu pak ćeš nadrajsat. / kontrola)

kunica, ž. – kuna (Kunica nan zela dve kokoše.)

kunpanija, kumpanija, ž. – društvo (Za kunpaniju se i plovan oženil.)

kunpanj, m. pratitelj (On je moj kunpanj.)

kunpanjat, gl. – pratiti (Čovek i vreme najboji kunpanji.)

kunpar, kumpar, m. – kum (krsni, bermani, ženidbeni) (H nan su prihajali kumpari z Rudna.)

kundot, m. – zahod (Storili su zahod na kraj lehi, tobože da ne smrdi, a kad daž pada si se zmoče .)

kunelić, m. – kunić (Od kunelić je dobro i zdravo belo meso.)

kunfidenca, ž. – odvažnost (Ka kunfidenca da š njin govori.)

kunfin, m. granica (Na saken kunfine otac je posadil črešnju.)

kunfinat se, gl. – graničiti (Njemu pamet kunfina s bedastoćun.)

kunfinanti, m. mn. – vlasnici posjeda koji graniče (Okol ovega umejka je pet kunfinanti.)

kunpliment, m. – kompliment (Dali su mi kunpliment.)

kunšerva, ž. – pasirana rajčica (Stavi va gulaš malo kunšervi.)

kunšjiv, pridj. – čangrizav (Frane je tako kunšjiv, da j’ čudo.)

kuntenat, pridj. – zadovoljan

Kuntenat čovek pol državi nosi na krkič.

kuntrešta, gl. – protivi se

kunj, m. – umetak, klin (Drevo su zrušili i sad te ga s kunji raskalat. Lih se oženil i već stavja kunj na brageše.)

kunjada, ž. – suprugova sestra ili bratova supruga (Ovo mi kunjada naštikala.)

kunjado, m. – djever (Kunjado mi je dobar delavac.)

kunjat, gl. nesvrš. – učvrstiti, podložiti, poduprijeti (Ova vrata moramo kunjat.)

kunjeri, ž.mn. – željezni klin za razbijanje trupaca (Ove te kunjeri sto let durat.)

kup, kupčić, kupčina, m. – hrpa, hrpica, hrpetina (Stavi na kup. Stori kupčić do kupčića. Ki veli kupčina sena ste nagrabili.)

kuraj, m. – odvažnost

Bez kuraja ni kraja.

kuražno, pril. – odvažno (Ala, kuražno, pa ćemo do večeri finit.)

kurba, kurbićina, ž. – prostitutka (Ni va moren meri, ni va kurbe veri.)

kurbeš, m. – ženskar (On kurbeš teče za saken brhanon.)

kurbin pir, m. – rastrošnost, lagodnost (Finil je kurbin pir. / nema više rastrošnosti)

kuri, gl. – ide, tik taka (Ši ti ura dobro kuri?)

kuričat se, gl. – protiviti se (Vavek i vekon su se mej sobun kuričali.)

kurijož, pridj. – znatiželjan (Pak ča ako je kurijož?)

kurit, zakurit, gl. – dimiti, zadimiti (Ov mi šparget vavek kuri, su će mi kuću zakurit.)

kus, kušćić, m. – komad, komadić (Ne pitan te kus, leh samo kušćić cikuladi.)

kuset, kušet, m. – but (Pol kila šniceli od kušeta, je rekla mama.)

kuš, m. – kadulja (Salvia officinalis) (Kuš ti je zdrav za čaj.)

kušćerica, ž. – gušterica (Kega kaška uji da se i kušćerice boji.)

kušin, m. jastuk (Va kušin san stavila novu vunu aš ne volin pere.)

kušinelnica, ž. – jastučnica (Ove štikane kušinelnice malo šparan.)

kužador, m. – izdajica

Kužador je vragu brat.

kužan, pridj. – zaražen

Ni dobro bit ni kužan ni dužan.

kvadar, m. – okvir (Se sliki smo stavili va kvadar, sad me smiron gledaju.)

kvadrato, pridj. – četvrtasto (Zrcalo je kvadrato.)

kvarat, ž. – četvrtina (Dajte mi kvarat kruha.)

kvarta, ž. – razmak između palca i kažiprsta ( mjera manja od pedlja, zvali smo ju i ped) (Današnja deca od dva kvarta robi store brhan. / mini suknja; Daj mi kvartu i pol za brageše zakrpat.)

kvarit, pokvarit, gl. – kvariti, pokvariti (Tu ni ča ni kvarit ni pokvarit aš se od tega ne da niš storit.)

kvarter, m. – stan (Dobili su va Pelineh lep kvarter.)

kvartin, m. – četvrtina litre (Danas je sveti Martin, nan daj litru, a njemu kvartin.)

kvas, m. – kvasac (Stavi kvas da se kisa.)

kvasit se, gl. – močiti se (Ova ti se roba već tri dni kvasi.)

kvatri, – tromjesečje (Lenuša očisti kuću saki kvatri.)

kvatrna nedeja, ž. Kvatrnica, ž. kvatrni konac, m. – prva nedjelja iza kvatrenog posta; konac ispleten u kvatrene dane služio je protiv uroka a vezao se djetetu na zapešće

kvezet, gl. – sjediti besposleno (Lih kvezi i va niš gleda.)

kvilet, gl. – cviljeti (Hodi videt zaš pracsi kvile.)

kvit, – konačno, konačna odluka (To ćeš storit i kvit. To san odlučil i kvit.)