šajba – prstenasti podložak

šajeta (psovka: šajeta te ne ubila) – grom, munja

šal – išao
šalador – lemilica
šaldat – učvrstiti
šaldo – čvrsto
šaliž – tarac (betonirano)
šalter – prekidač

šandali – sandale

Šanpetar (svojni su se mrtvaške rožice prodale va Šanpetre) – stari naziv za Pivku

šanžer – spremnik municije

šapićat, šapćat – šaputati, šaptati

šar, šaro – šareno

šaraj – galama, zbrka

Loš glas stori i šaraj i vapaj.

šarenjaki – nekad pristalice talijanske vlasti
šato – istučeno jaje sa šećerom
šav, šavac, šilica – prošiv, krojač, krojačica

šaža – platno žutica

ščekevat – dočekivati

Va škuren ju ščekeval i va raj pejal.

šćenza (drži se za ženu kot šćenza / ljubomoran muž) – iver pod kožom

šćetina – svinjska dlaka

šćeto (šćeto neto) – otvoreno i jasno; izravno

šćika – zeba

šćipalnica – štipaljka

šćipat, šćipnut – štipati, uštipnuti

šćirica – ljekovita biljka, oštrodlaki šćir, zidna štirenica (Parietaria sp.)

šćopat – zobati
šćopit – uhvatiti
šćulac – obalni petrovac, raste u pukotinama stijena uz more

šćurak (brojalica: šćurak šćuri po vodu, mat mu kuha lobodu…) – šturak

šćuri, šćurit (šćuri tu već tri ure / bespomoćnost) – glasanje šturka, šturi ali i bespomoćno stajati
š čen – s čime
šegala – raž

Ni objesti kad čoveka odgoji mat i šegala.

šegav – lukav, mudar

Pametan pameti, šegav zapiše.

Šegav te prej znemi.
šegavija – mudrost
šeglin – celer
šeka me – osjećam nemir
šekat – smetati

Bedasten samo pametni šekaju.

šekret je va kuće, vane je kundot – nužnik(saka rit pride na šekret)

šemetat, šemeri, šemeće – teturati

Namoran šemeri i od jubavi.

šempija, šenpija – budala

Samo šenpije moreš prodat dva za tri.
šempijat – budalašiti, sprdati se
šenac, šenci, šenčiv (oni su samo z šenci bogati) – uš, uši, ušljiv
šenica – pšenica
šenut – skrenuti umom
šepast – hrom

šerijo (bedastemu ni leh šerijo mučat) – ozbiljno
šerbet, žerbet – posljednja rakija, obično se koristila za kuhanje likera
šesno – lijepo, uredno, pametno

šest (ni na sen šeste / maloumnost) – razum, pamet

šestan – pametan, razuman
šestil – vrsta drveta
šestilo – šestar
šestit, ošestit (već tri dni šesti ruže / uređuje vinograd) – rediti

šetemana – sedmica, tjedan

šijarpa, šijarpica – šal, kravata

šijun (prišla j’ kot šijun / na brzinu) – nalet vjetra, vihor, olujna pijavica
šilica – krojačica
šimija (za mir va kuće najboje je bit ona šimija ka jedan dan ne čuje, drugi ne vidi a treti muči) – majmun

šimunela – bijeli griz
šinfat, ošinfat – grditi, izgrditi
šini – tračnice
šintar – živoder
šinjor – gospodin
šinjora, šinjorina – gospođa, gospođica

šipak – ruža

široka (naša Marija j’ ostala široka) – trudna
širop – sirup
šiška (rugalica: šiška batoc, poseri se va škartoc) – ošišana glava

šiškuja (šiškuje smo popiturali va srebro za krizban) – biljna bolest, okrugla izraslina na hrastovom lišću, koju izaziva kukac opnokrilac

šišor – uskrsno pecivo

šjatika – išijas

škabelin – ladica

škaf – sudoper
škafetin – mala ladica u kojoj se držao pribor za brijanje
škaja, škalnica – udubina ispunjena vodom u zemlji, udubina u stijeni

škajka, škajkica (dve špekuji i jena škajka za igru jušto dosta) – rupa, rupica
škakjat – škakljati, golicati
škakjivac («Ja san veli škakjivac, pa namesto okol vrata, obesite me okol pasa», rekal je Ive na sude.) – škakljiva osoba

škala – stepenica (prag)
škalnica – udubina u kamenu ispunjena kišnicom
škanblica, škamblica – niska stoličica bez naslona

škancija – polica

škandal (suć će se do gola, samo da stori škandal) – sablazan

škanj, škanjić (vavek su mu pod škanjon bile nogi, na škanje rit, a zgor škanja je pipa dimela) – duga klupica za sjedenje

škapulat – spasiti

škapular (ni škapular ju ni spasil od pijanega muža) – amajlija
škapulevat – spašavati od nevolje
škart, škarat, škartano – kvar, otpadak, odbačeno

škarica – uholaža

škarpa, škarpada – udubina u kršu ili provalija

škartača – četka za ribanje poda
škartat – odbaciti
škartoc – papirnata vrećica

škatula – kutija

škavacera – lopatica za smeće

Ženska j’ va kuće škavacera.

škerac,

škercat – šala, šaliti (se)

Škerac na škerac pa rečeš istinu.

škercoz – šaljiv

Škercoz čovek nosi sobun pune bisagi smeha.
škicat – pogledavati, gledati potajno
škina – pleća

škivat – izbjeći

šklenak – zglob

škobjat, oškobjat (škobja, škobja i bome j’ cel tulac oškobjal) – grickati, pojesti grickajući

škoda (ni škodi bez koristi / svako zlo za neko dobro) – šteta

škodit – štetiti

škoj – otok

školan, školanka – učenik, učenica
škomljat (stari izraz, više se ne čuje) – prigovarati
škomeša, škometit (se) – oklada, okladiti (se)

škominja – čežnja, želja, zazubice, nagon

škorica – vrsta šljive

škornje – čizme

škorup (rugalica: trubilo, škorup pojilo) – vrhnje s mlijeka

škorupija – škorpija

škoveta, škovetat – četka, četkati

škrabica – školjka; kutija za milodare u crkvi

škrabat – ružno pisati

škranjica – sljepoočica
škrapa – udubljenje u stijeni
škrba – slomljeni ili krnji zub

škrbast – krezub

škrebetalnica – čegrtaljka
škrebetat – bučiti
škrebut – pavitina

škrili – podne kamene ploče

škripavac – giht
škripje – škripi
škrlatina – šarlah
škropac – ledena kiša

škropilnica (teta Lojza se ovako zlamenala: zdravi spali, zdravi stali i zdravi se videli) -posuda s blagoslovljenom vodom iznad noćnog ormarića ili u crkvi
škropilo – drška s kuglicom na vrhu kojom svećenik blagoslivlja puk
škropit – prskati, rositi

škrpel – dlijeto
škrpelno – teren s malo zemlje
škrtat, poškrtat – strugati, postrugati
škrtast ( ne bi dal Bogu soli / škrtica) – škrt

škuja, škujice, škujičasto (saka se škuja ne more zaštanjat; s prstom se ne more va vode škuju storit) – rupa, rupice, rupičasto

škujarić (tić škujarić) – carić
škujica – rupica
škujičasto – rupičasto
škur, škuro (škura bura nosi daž i sneh) – taman, tamno
škuramento (za vreme rata je bilo škuramento) – zamračenje
škuravina – tmina
škurina – tama
škurit (se) – mračiti
škuža – izgovor
škužat se – ispričati se
škvadra (zidi zvan škvadri / nisu pod pravim kutom) – grupa ljudi, pravi kut

škvara – masna mrlja na vodi

škver – brodogradilište

šlafruk – kućna haljina

šlampa, šlampasto – neuredna osoba, neuredno
šlapat – hodati u papučama
šlapi (kupi mi jene šlapi za šlapat okol kuće) – papuče

šlatat, šlatast, šlatić – pipati, pimpljav, spor
šlinga – kopča
šlo se – išlo se
šmir – kolomaz

šmrika – borovica (Juniperus oxycedrus)
šmrkaj – iscjedak iz nosa
šmrkarija – dječurlija
šmrkav – balav
šmrkavac, šmrko – balavac
šmrkavica – balavica
šmugnut – otići neopazice
šmujat (se) (prišmujal se kot mačak) – šuljati (se)

šoda – vrsta detergenta

šoja – šojka

šoldi – novac (Šoldi pridu šepajuć, a gredu kantajuć.)
šopat – toviti
šoška (opet su štrigi šošku storile) – suhi zrnati snijeg

šotoispod

šotobragi – podgaće
špag – konop, uže
špali – ramena
špalin – leđni dio košulje

špancir – šetnja
špangica – ukosnica
španjulet, španjolet – cigareta

špara, šparan – štedi, štedljiv

Špara za črni dani i bele noći.

šparget – štednjak

šparit (šparil va magle) – nestati

šparnik – štedna kasica

Ona je i jubav čuvala va šparnike.

šparuga – šparoga (Asparagus spp.)
šparužina – stara šparoga
špaš (Pusni špaši, katarinski faši / provod o Pustu, porod za sv. Katarinu) – šetnja, provod

špašan – zabavan, neobičan
špažić – konopčić
špažićar – škrtac
špeh – slanina

špekuja – špekula
špendat, špendano – potrošiti, potrošeno
špengler – limar

špeža – kupovina veće količine namirnica

špica, špičit – šiljak, šiljiti
špicjarija (stari naziv, više se ne čuje) – ljekarna
špigeta – vezica
špija – špijun
špijat – viriti

špikaj, špikast – šiljak, šiljast

Dva špikasta nikad ne slože.

špina – slavina

špinača – špinat

špiraj – krovni prozorčić

špirit – metilni alkohol
špiritjera – kuhalo na špirit
špital – bolnica

športi – vreće u kojima se mljevene masline stavljaju pod prešu
športelica – vratašca za čišćenje dimnjaka
špot, špotat – rug, sramota, grditi

špoža i špožo – mlada i mladoženja
špricat, pošpricat – prskati, poprskati
šprlenta – kicoš

špuleta – kalem za konac na šivaćoj mašini

špunta – injekcija
špunja – frotir
šrapnel – dio granate
šršur, šršurat (judi su počeli šršurat / osjećati nemir) – žamor, buka

šršurit, našušurit – stajati nadignuto, nalagano

štacija, štacijon – stajalište, željeznička stanica

štajon – godišnje doba

Štajoni fiču i leta na kup slažu.
štala – staja
štamp – kalup, nacrt

štampat (ni naštampanega ne more videt / mrziti nekoga toliko da ga ne želi vidjeti ni na fotografiji) – tiskati

štandar – visoki stup za zastavu
štanj – kositar
štanjo, štanjat, zaštanjat – čvrsto, začepiti kositrom, zalemiti

štatut – propisnik, zbirka pravila i propisa

štavra – hodati amo tamo

štelika – svijeća
štema – grb, amblem
štentat – dugo se zadržati

šterna (nadelal se i grli i šteran) – cisterna
štiglić – ptica konopljarka, češčjugar
štikadent (kad je za obed bila žbravada stavil je štikadent v usta da si misle kako je jil meso) – čačkalica

štikat – vesti, izrađivati ručni rad

štimat (se) – ponositi (se)
štimano – cijenjeno
štiva, štivat – red, slagati u redove; utroba broda za teret
štof – vunena tkanina
štok (čovek nagnjen na štok misli da drži celu kuću) – dovratnik
štokrl – stolica bez naslona
štoknut (nona štokne preslicu pod bok, pak gre va goru po seno) – gurnuti, zabosti

štolver – karamela

štopat – krpati čarape

štopihat (ni ča štopihat, leh poć / odlučnost) – tapkati na mjestu, pocupkivati
štopinje – stope, trag koraka
štorija – priča

Muž jenu besedu, žena celu štoriju.

štraca – stara krpa
štrakul – meso od buta
štramac – madrac
štramacerka – žena koja izrađuje vunene madrace
štrambo – krivo

štrami – bočne strane zaprežnih kola

štranjga – brklja

štrapac – napor
štrenja, štrenjica – smotak vune ili konca za pletenje
štrfić (va žepe kazat) – figa
štriga,
štrigun,
štrigarija – vještica, vještac, vradžbina

štrigulirat – označiti, precrtati

štrika – željeznička pruga

štrkat – trčkarati
štrkjast – visok i mršav
štrlin (ni ti to ni za forintu ni za štrlin / loša kvaliteta nečega) – engleski novac

štrmor (i judi i blago ćapal je štrmor od rata / osjetili su ratni nemir) – nemir
štroliga,
štroligat,
štroliganje – vračara, vračati, proricanje

štronjci (leži pul mane kot štronjac / frigidnost) – ledeni visuljci, vise s krova i s grana

štrpača – motika za površinsko čišćenje njiva

štrpat (poštrpal san Marijinu šumu / seks) – sjeći nisko raslinje

štrped – šumarak, žbun

Najviše boli kad te kaška uji va tvojen štrpede.

štrudel – savijača
štrument –
štucigat – podbadati, bockati, ometati primjedbama

štufan, štufat (se) (štufan kot prežgana juha / dosadnjaković) – dosadan, dosaditi

štufno (ovo vreme j’ štufno i blagu i juden) – dosadno

štufevat – dosađivati
štuk,
štukat – strop, kitati ali i kit za učvršćenje stakala

štukadori – letvice koje se pribijaju na strop da drže žbuku
štukatura – reljefne dekoracije na fasadam,a, stropovima i zidovima
štumih – želudac

Od svoje palenti štumih ne boli.

Kega od svoje palenti štumih boli, od tuje će ga bolet glava.

štupa – kučine

šufit – tavan
šufrigat – podinstati
šugaman – ručnik

šug (ni šuga ni šuštanci / bezukusno) – umak

šugar – pluto
šujak – prazan kukuruzni klip
šulet – tabanica u cipeli
šuman (stal san se neš šuman) – ošamućen
šumavina – jak šum vjetra
šundrat – upropastiti

šup (neće zajik leh na šup zub; ni ča prelevat z šupega va prazno) – šupalj

šupkast – luckast

šupko – vragoljan
šurgat se – spustiti sidro, usidriti se
šurivo – crvljivo
šurka – bluza
šus – hitac
šusta – opruga

šustin (najviše volin šurku na šustini) – kopčica
šušanj – suho granje za potpalu
šušnjat – šuštati

šušpet (ta deca nimaju ni šušpeta ni krijanci) – obzir

šušpir – rupa pri vrhu cisterne za odvod viška vode
šušta – madrac s oprugama
šuštanca – hranjivost
šušur, šušurat – buka, bučiti
švajcat, zašvajcat (zašvajcaj toj lajavice usta) – variti (lemiti), zavariti

švejat – vući noge u hodu

švejar – željeznički prag
šviče, švikat – zviždi
švigat (već tri dni daš šviga va vrata) – kiša pada s vjetrom

šviknut, šviknjen (pusti ga, viš da j’ malo šviknjen) udariti, udaren ali i luckast

švik (na moj švik da si doma) – zvižduk

šviko (on je moj šviko) – izraz za dijete kad priča gluposti, ne pogrdno

švohan (vaš Jožić je tako švohan, nikad od njega Veli Jože) – slabašan