ZVUČNI ZAPIS

DANETOVA KUĆA – TRANSKRIPT

Z drugu stran ove kući je Danetova kuća, na dva poda. Moja mat mi je povedala da je va toj kuće bila nekada pošta. Va njoj je živel Dane (Danijel) Brozović, brat Milana Brozovića, po arte postolar, ženun Milkun (od Burićeveh) i sinon Marijanon, kega su zvali Marijančić. Na levu stran od portuna je bila postolarija, a gore, na dva poda su bivali. Tu su živeli se do, negde,1930. leta kada je Dane kupil Grosmanovu kuću pul Dukić, popravil ju je i su šli tamo bivat, a va kuću su prišli bivat žandarmi, aš su morali poć vanka z Nazorove kući, z gornjega poda. Od Daneta i njegoveh ću više zapisat kad pride na red kuća pul Dukić va ku su se preselili.
Treba reć da je ova kuća pul Crekvini starina Brozović: Milana, Daneta i sestri Pepini, ka je bila oženjena za Jožeta Gauša i su živeli na Belvedere. Mat mi je moja povedala da je va ovoj kuće bila svojni pošta i da je Jože Gauš, kod kućer, pripejeval saki dan poštu s konji i kalesinon od štacijona pul Matuj. Tu su se i našli Jože i Pepina. Kad su Milan i Dane postali svoji ljudi, aš je obadva zdignula i zgojila Pepina, neč stareja od njih, a otac i mat su njin umrli kad su Milan i Dane bili dečina, Pepina i Jože Gauš su se oženili.