SVETA TROJICA

KAPELA PRESVETOG TROJSTVA (SVETA TROJICA) U KASTVU

Kapela Presvetog Trojstva na Trgu Lokvina gotička je građevina s četvorinastim svetištem načinjena od tesana kamena početkom XV. stoljeća. Spominje se izrijekom u Kastavskom statutu 1400. godine. Crkvica je oslikana, a na freskama je glagoljška ruka na sjevernome zidu svetišta uparala 1483. godinu, što je najstariji datum među svim glagoljskim grafitima u Kastvu.

U svetištu, nadsvođenom bačvastim svodom, postavljen je barokni kameni oltar iz 1781. godine.

Novu oltarnu sliku izradio je kombiniranom tehnikom 2006. godine Nenad Petronio. Kapelica je obnovljena, a 14. prosinca 2007. na preslicu je postavljeno novo brončano zvono.